Dette emnet er nedlagt

FRA2412 – Fransk litteratur, temastudium: Du roman existentiel au roman de l'absurde: Céline, Vian, Beckett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i tre franske romaner fra henholdsvis 1930-, 1940- og 1950-tallet som kan falle inn under kategoriene eksistensiell roman og det absurdes roman. Vi skal forsøke å få klarhet i hva disse betegnelsene innebærer (eksistensiell roman kan for eksempel ikke reduseres til eksistensialistisk tankegods, mens det absurdes roman ikke nødvendigvis må knyttes til nihilisme) og studere overgangen fra det eksistensielle til det absurde perspektivet i den franske 1900-tallslitteraturen. Det legges vekt på tekstanalyse og litteraturhistorisk perspektiv.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. De skal lære å anvende et relevant begrepsapparat knyttet til studiet av den eksistensielle roman og det absurdes roman, gjøre rede for disse litterære tendensenes egenart, sette de studerte tekstene inn i en litteraturhistorisk sammenheng og få trening i å uttrykke seg på et korrekt og variert fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) eller FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i 14 uker fordelt gjennom semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifikasjonsoppgave som består av et skriftlig arbeid på 3-5 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Prøveformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på fransk på 5-8 sider à 2300 tegn.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Fransk