Dette emnet er erstattet

FRA4190 – Masteroppgave i fransk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer, for eksempel innen syntaks, semantikk, morfologi og fonologi, oversettelse, kontraster fransk-norsk, fremmedspråksinnlæring, fonologisk variasjon, språkhistorie og språk og samfunn. Oppgaven skrives på fransk og har et omfang på 80-100 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Tekster på andre
språk enn fransk skal siteres enten i original eller i en fransk
oversettelse der en adekvat fransk oversettelse finnes.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Studenten skal oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning, få innsikt i språkvitenskapelig teori og forskningsmetoder applisert på fransk og samtidig befeste og utvikle sine språklige ferdigheter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterprogrammet i europeiske språk, studieretning fransk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i europeiske språk, studieretning fransk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter gode franskkunnskaper så vel muntlig som skriftlig.

Undervisning

Individuell veiledning støttet opp av relevante masteremner. I emnet FRA4300 - Skriveseminar - om å skrive masteroppgave skriver studenten skrive en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen gir grunnlag for tildeling av veileder.

Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

I den nasjonale oversikten finner du blant annet en samlet fremstilling av kompetanseområdene til veiledere i fransk språk, litteratur og områdekunnskap ved ILOS.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Den blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Det blir gitt skriftlig begrunnelse på karakteren og denne sendes studenten når sensur er falt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for FRA4190.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Det gis ikke vanlig undervisning, men veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives på fransk