Skrivetips ved løsning av fysikkoppgaver i FYS2130

I FYS2150 er det utarbeidet en kort og nyttig “Mal for rapportskriving i FYS2150” (2011). Mange av tipsene i dette skrivet er gyldige også ved oppgaveløsning i FYS2130, og nesten alle tipsene er nyttige når rapporten etter prosjektoppgaven i mai skal skrives. Vi anbefaler derfor sterkt at du leser tipsene i skrivet for FYS2150.

Her er noen korte tips som er spesielt rettet på skriftlig oppgaveløsning.

  • Det er normalt ikke en god idé å gjengi selve oppgaveteksten. Derimot kan det være fint med en kort setning som angir hvilken problemstilling vi har med å gjøre.
  • Dersom oppgaven ikke er klart nok definert, er det din oppgave å øke presisjonen ved å angi hvordan du tolker spørsmålene eller ved å presisere hvilke antakelser du velger å gjøre.
  • Fortell hvilke fysiske lover eller fysiske fenomener du velger å benytte deg av, og hvilke opplysninger som er viktige for løsningen. Ofte er det nyttig å bruke en passe mengde tekst, matematiske formler og tall.
  • Gjennomfør nødvendige beregninger. Vurder hvor detaljerte mellomregninger som skal tas med.
  • Ikke nøy deg med bare å skrive ned selve beregningene. Forsøk å beskrive hva du faktisk gjør i noen av stegene. Her er et oppdiktet eksempel for å få fram hva vi mener. Skriv: ”Løser vi denne likningen for v, finner vi ..... Dette gir hastigheten til partikkelen.”
  • Pass på å få med benevning i svaret og å angi svaret med max ett mer gjeldende siffer enn det oppgaveteksten legger opp til.
  • Figurer skal ha tekst langs aksene og være lett leselige (ikke for liten skrift!). I obligsammenheng er det ikke nødvendig med figurnummer og figurtekst forutsatt at figurene kommer akkurat på det stedet i teksten der de behandles. Ellers må figurnummer og tekst (under figuren) brukes.
  • Iblant genererer du massevis av figurer i arbeidet med en oblig eller prosjektoppgave. Disse er nødvendige for at du selv skal forstå hvilket mønster figurene danner i den problemstillingen som behandles. Det er meningsløst å ha med alle disse figurene i rapporten. Velg noen representative figurer og beskriv med ord de trekkene du har oppdaget i de øvrige figurene dine. Grupper gjerne flere figurer sammen, men da må bokstavstørrelser justeres tilsvarende slik at all tekst i figurene har nær samme størrelse som brødteksten.
  • Iblant har vi med en så upresis modellering å gjøre at svarene vi kommer fram til er svært omtrentlige. Likevel kan resultatet gi oss en pekepinn om en generell lovmessighet som det kan være nyttig å kjenne til. I slike tilfeller er det viktig at du påpeker det som er interessant i resultatet.
  • I likhet med tipsene i FYS2150-skrivet, vil vi poengtere at det ikke er tilstrekkelig å f.eks. henvise til en graf og forvente at leseren selv på egen hånd skal kunne se hva som er interessant eller ikke. Det er du som skribent som må få fram alle vesentlige elementer i oppgaveløsningen og vurderingen av resultater. Kunsten er å gjøre dette på en klar og kortfattet måte.

Lykke til!

Publisert 25. jan. 2017 12:40