FYS2130 – Svingninger og bølger

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i mekaniske og elektriske svingninger og en beskrivelse av relaterte fenomener som resonans. Det introduserer mekaniske og elektromagnetiske bølger, og utforsker forskjellige bølgefenomener som fase- og gruppehastighet, stående og vandrende bølger, koherens, diffraksjon og interferens, refleksjon, brytning, dispersjon og enkel geometrisk optikk. Kurset inkluderer også en innføring i analyse av svingninger og bølger ved hjelp av Fourier- og Wavelet-transformasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • gjenkjenne og bruke en matematisk svingeligning og bølgeligning og utlede disse ligningene for enkelte systemer, påpeke det begrensede gyldighetsområdet, og du kan vise til svært ulike løsninger av identiske svingeligninger på grunn av ulike initial- og randbetingelser.
 • gjøre rede for hvordan flere bølger eller deler av bølger virker sammen og kunne beregne og analysere diffraksjons- og interferensfenomener, og kunne gjøre rede for betingelser for at slike fenomener skal kunne oppstå.
 • beskrive og beregne hva som skjer når bølger går fra ett medium til et annet, og kunne gjøre rede for dispersjon og gruppe- og fasehastighet.
 • bruke regneregler innen geometrisk optikk for å beskrive og forklare optiske instrumenter og ved hjelp av svært enkle målinger kunne beregne omtrentlig hvilken brillestyrke en person trenger.
 • gjøre rede for et titalls fenomener vi kan observere i hverdagen som forklares som bølgefenomener, og kunne identifisere grunnleggende prinsipper, så som Fresnels prinsipp, i våre forklaringer av til dels svært ulike fenomener.
 • bruke både analytisk matematikk og numeriske metoder ved beregninger knyttet til læringsmålene nevnt ovenfor. Spesielt skal studenten kunne analyse eksperimentelle svinge- og bølgefenomener, for eksempel lyd, ved hjelp av egnede metoder.
 • innhente opplysninger på egen hånd og søke hjelp fra andre for å kunne løse en omfattende oppgave der ikke alle opplysninger er gitt av kursledelsen.
 • lage en grundig prosjektrapport som beskriver problemstilling, arbeidsmetoder, resultater og slutninger/konklusjoner på en klar måte.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

 • 3 studiepoeng overlapp med FYS111.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 9 timer undervisning per uke:

 • 3 timer forelesning
 • 2 timer gruppeundervisning
 • 4 timer åpent regneverksted som inkluderer veiledning for computational essay

Emnet inkluderer følgende obligatoriske aktiviteter:

 • 6 obligatoriske innleveringer
 • Computational essay

Deltakelse i gruppetimene over hele semesteret (minst 70 % av gruppetimene) kan erstatte én obligatorisk innlevering. 

5 av 6 obligatoriske oppgaver (4 av 6 ved deltakelse på minimum 70 % av gruppetimene), samt computational essay, må være godkjent før avsluttende eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Computational Essay og obligatoriske oppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"
 • Et formelark blir delt ut sammen med eksamensoppgavene

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 05:11:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk