Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i Midtøstenstudier med arabisk

Kunnskap

 • kan snakke, forstå, lese og skrive arabisk (standard og en valgt dialekt) på et middels høyt nivå
 • har kunnskap om viktige trekk ved Midtøstens historie, samfunn og kultur
 • har førstehåndskunnskap om regionen gjennom et lengre utenlandsopphold
 • har kunnskap om forskjellige tilnærminger til kultur, samfunn og historie i det moderne Midtøsten
 • kan oppdatere, og utvikle sin kunnskap om Midtøsten igjennom studier av språk,  historie, samfunn og kultur
 • har kunnskap om arabisk språkvitenskap og semittiske språks egenart
 • kjenner til utviklingen av studier innen historie, samfunn og kultur i Midtøsten
 • har grunnleggende kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • har grunnleggende kunnskaper innen et annet selvvalgt kultur/samfunnsfag

Ferdigheter

 • kan anvende sentrale teorier og metoder igjennom lesning av akademisk litteratur for kritisk analyse av Midtøstens kultur, samfunn, historie og arabisk språk og oversettelse.
 • kan lese og tolke tekster på arabisk og reflektere over de utfordringer oversettelse byr på språklig og kulturelt
 • kan innhente og vurdere arabisk og engelskspråklig stoff fra bibliotek, databaser, internett og andre kilder
 • kan bruke elektroniske og andre ordbøker i arabisk språk 

Generell kompetanse

 • kjenner og forholder seg til krav om akademisk redelighet; sitat- og kildehenvisninger
 • kjenner til- og kan forholde seg til Vestens forståelse av Midtøsten, historisk og i samtid.
 • kan arbeide alene og i gruppe, i kortere eller lengre tidsperioder, med å planlegge samt fullføre oppgaver etter gitte problemstillinger i arabisk språk, områdestudier og et selvvalgt kultur- eller samfunnsfag
 • kan resonnere, argumentere og konkludere, muntlig og skriftlig tilknyttet arbeid med arabisk språk og kultur og samfunn i Midtøsten
 • kan gi og ta kritikk både skriftlig og muntlig, i form av veiledning og kommentering av andres arbeider
 • er oppdatert på den siste utvikling og nyeste forskning på Midtøsten
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. apr. 2016 14:59