Hva lærer du?

En mastergrad i europeiske fremmedspråk gir deg både spesielle kunnskaper og ferdigheter innen tysk og allmenn humanistisk kompetanse.

Allmenn humanistisk kompetanse handler om å kunne tenke historisk og analytisk om språk, litteratur, kultur og samfunn. I tillegg oppnår du dyptgående innsikt i de emnene du velger selv og i temaet du skriver masteroppgave om. De enkelte kompetansefeltene er listet opp nedenfor, og er delt inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:

Kandidaten…

 • har solide språklige ferdigheter i tysk og avansert teoretisk kunnskap om tysk språk.
 • har spesialisert innsikt i et selvvalgt avgrenset område innen tysk lingvistikk, tyskspråklig litteratur, oversettelse eller Tysklands historiske, politiske og kulturelle forhold.
 • har inngående kunnskap om språkvitenskapelig teori og forskningsmetoder anvendt på tysk språk, om litteraturteoretiske og metodiske problemstillinger innen tyskspråklig litteratur eller oversettelse, eller om metoder og teorier innen Tyskland-kunnskap.
 • kan anvende kunnskap og relevante metoder om språkbruk og språkstruktur i tysk, og analysere, tolke og oversette tekster fra ulike epoker og sjangere innen tyskspråklig litteratur, tysk kultur, politikk og samfunn, og bidra til nye faglige perspektiver på tysk-studier.
 • kan analysere lingvistiske, språkhistoriske, litteraturvitenskapelige eller samfunnsmessige problemstillinger innen tysk og Tyskland-studier og har forståelse for teksters sosiale, politiske og historiske kontekst.

Ferdigheter

Kandidaten…

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder som litterære tekster, vitenskapelige publikasjoner, innsamlede data, oppslagsverk og lignende, og anvende disse til å selvstendig strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • kan analysere vitenskapelige metoder og teorier innen tysk språk, tyskspråklige litteratur og Tyskland-studier og gjennomføre lengre skriftlige resonnementer variert og presist på tysk med grammatisk og idiomatisk korrekthet både skriftlig og muntlig.
 • kan anvende relevante teorier, metoder og fortolkninger innen språkvitenskap, litteraturvitenskap eller områdestudier, formulere en problemstilling og analysere og presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte i et selvstendig akademisk arbeid.
 • kan analysere samspillet mellom teori, metode og data i språkvitenskapelig, litteraturvitenskapelig, kulturell eller historisk forskning.
 • kan gjennomføre et selvstendig veiledet forskningsprosjekt i form av en masteroppgave og sette opp noteapparat, referanser og bibliografi.

 

Generell kompetanse

Kandidaten…

 • kan analysere problemstillinger innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, oversettelsesstudier eller områdestudier og bearbeide disse på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier.
 • kjenner og følger reglene for vern av kilder og kildemateriale og andre forskningsetiske normer.
 • kan gjennomføre et større vitenskapelig prosjekt i tysk språkvitenskap, litteraturvitenskap, oversettelsesstudier eller områdestudier og kan identifisere egne behov for å tilegne seg ny viten og utvikle faglige ferdigheter og kompetanse innen feltet.
 • kan anvende og formidle kunnskap om språk, litteratur, samfunn eller historie innenfor rammene av et selvstendig akademisk arbeid.
 • kan presentere sine resultater på en stringent og oversiktlig måte og drøfte språkvitenskapelige, litteraturvitenskapelige, historiske, statsvitenskapelige eller kulturelle problemstillinger, analyser og konklusjoner med både spesialister og allmennheten.
 • kan bidra til nytenkning innen og videreutvikling av temaet for masteroppgaven
Publisert 15. apr. 2014 08:57 - Sist endret 12. des. 2014 13:58