Hva lærer du?

Masterprogrammet materialer for energi- og nanoteknologi er en tverrfaglig satsning innen fysikk og kjemi. Undervisningen har et helhetlig fokus på funksjonelle forbindelser med mulighet for fordypning innen syntese, karakterisering og modellering. Programmet utdanner kandidater som bidrar til tverrfaglige løsninger og gir inngående ferdigheter i å gjennomføre et større vitenskapelig prosjekt.

Etter at du har fullført master i Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har inngående kunnskap om og forståelse for prinsipper, metoder og teorier innen ditt fordypningsfelt:

 • Du kan anvende innsikt fra masterstudiet til å tilegne deg ny kunnskap.
 • Du har god oversikt over de gjeldende teoriene innen ditt fagområde.
 • Du kan anvende vitenskapelige metoder for å utforske, fremstille og karakterisere prøvemateriale.
 • Du har faglig grunnlag for å undervise på universitets- og høyskolenivå.

Du har tverrfaglig kunnskap og forståelse av de fysiske og kjemiske prinsippene som anvendes på problemstillingen

 • Du har gode kunnskaper om og innsikt i funksjonelle egenskaper for faste materialer i ditt fordypningsfelt.
 • Du har god innsikt i hvordan fremstillingsmetode påvirker de funksjonelle egenskapene til materialer i ditt fordypningsfelt.
 • Du har kunnskap om hvordan eget fordypningsfelt er påvirket av størrelsesavhengige effekter relatert til nanovitenskap.
 • Du har kunnskap om hvordan eget fordypningsfelt kan påvirke fremtidig produksjon og lagring av bærekraftig energi.
 • Du kan overføre idéer relatert til egen problemstilling til nye områder og tenke nyskapende/innovativt.

Ferdigheter

Du kan gjennomføre et større prosjektarbeid fra definering av problemstilling til rapportering og diskusjon av resultater:

 • Du har erfaring med å definere relevante faglige problemstillinger og hypoteser, samt planlegge, gjennomføre og tolke eksperimenter og beregninger.
 • Du kan lete opp og tolke kritisk relevant litteratur, samt henvise til dette på en korrekt måte.
 • Du kan vurdere kvaliteten på eget og andres arbeid, inkludert vitenskapelig litteratur.

Du kan presentere en større oppgave med resultater og problemstilling skriftlig i form av en avhandling, ved bruk av poster og som foredrag:

 • Du kan bruke journalen som arbeidsverktøy for å sikre sporbarhet og tilstrekkelig dokumentasjon.
 • Du har ferdigheter og rutiner som sikrer trygge arbeidsforhold i laboratorier for syntese og karakterisering.
 • Du kan anvende relevante dataprogrammer til både innhenting, simulering, behandling og presentasjon av data.

Generell kompetanse

Du kan samarbeide på tvers av fagområder og kommunisere med kollegaer, eksperter fra andre disipliner og allmennheten:

 • Du har faglig trygghet i eget fagfelt og kan bruke dette som grunnlag ved samarbeid med andre.
 • Du har lært metoder for å holde deg faglig oppdatert i eget fagområde.
 • Du kan utnytte kunnskap fra eget fagfelt i kombinasjon med kunnskap fra andre fagområder for å oppnå ny innsikt.
 • Du kan kommunisere fagkunnskap både skriftlig og muntlig på rett nivå i forhold til mottaker.
 • Du kan reflektere over ulike samfunnsmessige, lovmessige, og etiske aspekter ved fremstilling og bruk av materialer fra sitt fagområde.
Publisert 22. des. 2016 12:57 - Sist endret 10. juli 2017 12:44