Hvordan blir undervisningen?

Hoveddelen av undervisningen i alle moduler skal foregå lokalt på UiO Campus sør.

Foto: Lars Kristian Singelstad, SSHF.

Studentaktiviserende undervisning skal så langt mulig foregå lokalt. All klinisk undervisning vil foregå lokalt på sykehus eller i kommunehelsetjenesten.

Av ressursmessige hensyn vil en del av forelesningene samkjøres som fjernundervisning sammen med kullet i Oslo. Noen seminarer med gruppearbeid kan eventuelt samkjøres ved at det er en lokal underviser til stede ved UiO Campus sør.

UiO Campus sør-studenter følger undervisningen i Oslo

Endelig fordeling av undervisningsformer og fjernundervisning blir avklart under arbeidet med den detaljert timeplanen i hver modul. Dette blir klart først våren 2023.

I slutten av september forventes de overordnede undervisningsplanene klare.

Det bygges opp infrastruktur for fjernundervisning som innebærer at studentene kan delta fra undervisningslokalene ved Sørlandet sykehus.

Det medisinske fakultet vil også arbeide for å lage gode pedagogiske løsninger for fjernundervisningen, blant annet i samarbeid med fagmiljøer innen pedagogikk og IT på UiO.

Vi vil også trekke veksler på erfaringer fra lignende løsninger ved andre desentrale utdanninger både innen medisin og andre fag.

Tett kontakt med undervisere

I piloten vil det være 10 studenter på hver modul. Dette vil åpne for at studentene blir godt integrert i sykehusmiljøet og at de vil få en tettere kontakt med sine undervisere enn studenter på større kull.

Dette vil i løpet av pilotperioden kunne stimulere til utvikling av lokale undervisningsløsninger innenfor de rammene som studieplanen og felles timeplan gir.

De fleste eksamener holdes lokalt, én holdes i Oslo

Modul 6 er studiets internasjonale semester hvor undervisning og eksamen foregår på engelsk. Undervisningen lokalt på Sørlandet sykehus vil foregå på norsk, mens fellesundervisning med Oslo vil foregå på engelsk.

Skriftlig eksamen i modul 6 gjennomføres lokalt, mens OSCE gjennomføres i Oslo. Begge eksamenene gjennomføres på engelsk. Det åpnes ikke for innreisende eller utreisende studenter (utveksling) ved UiO Campus sør i pilotperioden.

Se læringsmål og læringsutbyttebskrivelser for modul 6 (på engelsk).

Modul 7 består av fagene allmennmedisin, samfunnsmedisin, Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) og medisinsk etikk.

Her blir det seks ukers praksisstudier i primærhelsetjenesten  og seks uker på lokalsykehus. Hoveddelen av undervisningen blir gitt lokalt på UiO Campus sør. Praksis i primærhelsetjenesten vil foregå i Agderkommunene, mens praksis på sykehus vil foregå på de tre sykehusene ved Sørlandet sykehus HF.

Se læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse i modul 7

Skriftlig og muntlig eksamen i de øvrige modulene gjennomføres lokalt ved UiO Campus sør samtidig med eksamen i Oslo. Det samme timeplansystem som benyttes i Oslo vil også bli benyttet på UiO Campus Sør.

Ferdighetssenter og lesesalsplasser

Det vil også bli etablert et lokalt ferdighetssenter med utstyr tilsvarende som Ferdighetssenteret i Oslo. Sørlandet sykehus har frigjort 400 kvm for bruk til undervisning (flere rom), lesesalsplasser og sosiale soner.

Nærmere informasjon kommer fortløpede

  • Undervisningsplanen ferdigstilles i september.
  • Timeplanen i detalj kommer til våren.
  • Du må søke for hele perioden - for 2023 blir det både modul 6 og 7.
  • Det blir oppstart for UiO Campus sør både vår og høst.
  • Første infomøte for medisinstudentene blir i september.
Publisert 9. juni 2022 16:54 - Sist endret 16. juni 2022 10:53