print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet gjennomgås sentrale utviklingstrekk i Det osmanske riket og rikets etterfølgerstat Tyrkia siden Tanzimat-reformene begynte i 1839. Det legges særlig vekt på sosioøkonomiske og politiske forhold. Tyrkia har gjennomgått en grunnleggende transformasjon i den perioden som dekkes, og har gått fra å være et multietnisk imperium med forankring i Islam til en nominelt sekulær stat. Hovedtyngden av undervisningen dreier seg om Det osmanske rikets fall, etableringen av den tyrkiske nasjonalstaten, og de føringene dette har lagt for tyrkisk politikk frem til i dag. Emnet har som målsetning at den historiske kunnskapen skal kunne brukes til å forstå tyrkisk politikk i dag.

Hva lærer du?

  • Du vil bli presentert for viktige forklaringsmodeller på den tyrkiske nasjonalstatens tilblivelse
  • Du får en dypere kunnskap om de sosiale og økonomiske prosessene som har formet dagens Tyrkia
  • Du får en grundig historisk gjennomgang av den islamistiske bevegelsens røtter i Tyrkia
  • Du får oversikt over den tyrkiske statens tilknytning til NATO og vestlige sikkerhetsorganisasjoner
  • Du blir presentert for aktuell forskning om Tyrkias historie og lærer å diskutere konkurrerende forklaringsmodeller i denne forskningen
  • Studentene vil gjennom regelmessige skriftlige oppgaver samt den avsluttende semesteroppgaven oppøve seg ferdigheter i å arbeide selvstendig med pensum og akademisk skriving

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MØNA1503 - Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (nedlagt)

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet baserer seg i hovedsak på seminarundervisning. Det vil bli gitt en innledende forelesning første undervisningsuke. I de påfølgende seminarene skal studentene presentere pensumbidrag som vil bli  diskuterti plenum.

Alle studenter skal levere et refleksjonsnotat om ett av pensumbidragene hver uke. Disse skal leveres i Fronter innen neste seminar, og skal ikke overstige én A4-side. Refleksjonsnotatet skal være en ‘mini-bokanmeldelse’ av pensumbidraget. Det vil si at studentene skal gi en kort oppsummering av innholdet, vurdere hvordan teksten står i sammenheng eller kontrast til litteraturen vi ellers leser på faget, samt gi en veldig kort evaluering av bidragets interesse eller nytte til å forstå tyrkisk historie. Disse innleveringene er obligatoriske.

Alle studenter skal presentere én pensumtekst i seminarundervisningen. Disse vil bli fordelt første uke.

Øvrig obligatoriske aktiviteter er innlevering av utkast til semesteroppgave innen undervisningsuke 8, samt deltagelse som muntlig opponent på én annen students oppgaveutkast i løpet av de to siste seminarene. Ved sykdom kan kommentarer gis skriftlig. Dette avtales med emneansvarlig.

Ettersom det vil lette arbeidet med både refleksjonsnotatene og semesteroppgaven, anbefales alle studenter å møte til undervisningen.

Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF-fakultetet

Eksamen

All obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Emnet blir vurdert med en semesteroppgave på 8-10 sider sider (ca 2300 tegn pr side, mellomrom ikke medregnet) i slutten av semesteret.

Forslag til aktuelle problemstillinger til oppgaven vil gis i undervisningen. Alle studenter forventes å levere et fire siders utkast til oppgave innen undervisningsuke 8. Utkastene diskuteres og kommenteres i semesterets to siste seminarer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

MØNA2503 periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Emnet vil bare bli gitt høsten 2014

Eksamen

Høst 2014

Eksamen blir gitt bare høsten 2014

Undervisningsspråk

Norsk