print logo
Dette emnet er nedlagt

MØNA2503 - Fordypning i Midtøstens moderne historie: Iran, Egypt, Tyrkia

Kort om emnet

I emnet gjennomgås sentrale trekk ved utviklingen siden 1800 i hhv. Iran, Egypt og Tyrkia (ett land hver gang emnet gis) med vekt på sosioøkonomiske, politiske og ideologiske forhold. Iran, Egypt og Tyrkia er de tre mest folkerike landene i Midtøstenregionen, og er toneangivende innen hver sin av de tre viktigste språkligkulturelle sfærene i regionen: den persiske, den arabiske og den tyrkiske. Hver på sin måte spiller de også en sentral politisk rolle.

Tyrkia er det historiske senteret for Det osmanske riket som i mange hundreår dominerte det meste av regionen. Samtidig var landet arnestedet for vestligorientert moderniseringspolitikk. Med sin plassering mellom Europa og Asia og i spenningsfeltet mellom sekularisme og politisk islam er Tyrkias utvikling av sentral betydning.

Egypt er det mest folkerike av de arabiske landene og toneangivende når det gjelder kulturelle og ideologiske strømninger. Landet er det ledende innen Den arabiske liga og det historiske utgangspunktet for både moderat og militant islamisme innen den sunni-muslimske verden.

Iran, den dominerende shai-muslimske stat, utgjør som ledende oljeprodusent en økonomisk maktfaktor i Midtøstenregionen, og med sin islamske republikk en politisk og ideologisk utfrodring til etablerte regmier og vestlige interesser.

Grundig kjennskap til disse landenes nyere historie er avgjørende for å forstå utviklingen i regionen som helhet.

Høsten 2008 gjennomgås sentrale trekk ved det osmanske rikets historie, framveksten av det sekulære Tyrkia under ledelse av Mustafa Kemal Atatürk, forholdet mellom religion og politikk i dagens Tyrkia, spørsmålet om tyrkisk identitet og forholdet mellom Tyrkia og EU. Hovedvekten vil ligge på utviklingen etter 1798, men en dobbelttime vil ta for seg framveksten av tyrkiske nomadestammer i Sentral-Asia og Anatolia og deres historiske og politiske betydning.

Hva lærer du?

Dypere, spesialisert kunnskap om et av Midtøstens mest folkerike land.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.   

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MØNA1503 - Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (nedlagt)

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang. Det tilbys 20 timer undervisning på emnet.

Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF-fakultetet

Eksamen

Mappe:

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 6 sider (ca 2300 tegn pr side, mellomrom ikke medregnet). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.
Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du kan be om begrunnelse for eksamenskarakterene, og du kan klage over karakterfastsettingen eller over formelle feil ved eksamen. Les mer om begrunnelse og klage.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Du kan vanligvis ta eksamen på nytt, men tidspunktet er avhengig av om du hadde gyldig forfall til ordinær eksamen. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

MØNA2503 periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Vekselvis med fokus på Iran, Egypt eller Tyrkia. Høst 2008 med fokus på Tyrkia. Tilbys siste gang høst 2008.

Eksamen

Høst 2008

Emnet tilbys for siste gang høst 2008 siden 40-gruppen i MØNA (40OMR-MØNA) legges betydelig om fra og med våren 2009.

Undervisningsspråk

Norsk

Semestersider

Timeplan, pensum, eksamensdato