English version of this page

Om dScience

dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap – etablerer nye, effektive mekanismer for innsamling, foredling, forvaltning og deling av høykvalitets data for kunnskaps- og næringsutvikling, og en bærekraftig samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. 

dScience er organisert ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og ble etablert 1. januar 2021. Senteret er lokalisert på Blindern i Oslo og ledes av professor Morten Dæhlen

Havnasjonen Norge skal leve av friske og produktive havområder, energinasjonen Norge skal produsere, distribuere og leve av fornybare energiressurser, velferdsnasjonen Norge skal ha et kunnskapsrikt og effektivt helsevesen, og kunnskapsnasjonen Norge skal forvalte og utvikle våre menneskelige og digitale ressurser. En bærekraftig samfunnsutvikling blir stadig mer avhengig av kunnskap fra data og bruk av stadig større datamengder. Derfor har Universitetet i Oslo etablert dScience – senter for data- og beregningsvitenskap.

Ved å samle fagmiljøer på tvers av institutter og fagdisipliner skal dScience styrke universitetets vitenskapelige posisjon og posisjonere Norge på den internasjonale arena i et samfunn hvor data og beregninger blir stadig viktigere. dScience skal gjennom forskning innen områder som kunstig intelligens, språkteknologi, statistiske metoder, maskinlæring og dyplæring bidra til bedre og mer effektiv bruk av data i forvaltning og næringsutvikling, herunder håndtere usikkerhet og omsette kunnskap og kompetanse til lønnsomme arbeidsplasser. I tillegg til å tilrettelegge for utvikling og bruk av digitale ressurser i forskning og næringsutvikling skal dScience drive møteplasser og utvikle samarbeid mellom forskningsmiljøer i akademia, næringsliv og enheter i offentlig sektor.

Våre fem anvendelsesområder og nåværende prosjekter er innen hav, helse, finans, energi og mobilitet. Kunnskap om data innen disse feltene vil gi Norge et nasjonalt konkurransefortrinn og har stor verdiskaping for samfunnet, samtidig som alt vårt arbeid og prosjekter er viktige bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.