En start med forskning og undervisning

Forskning på diabetes og undervisning av bachelorstudenter er kanskje første skritt i en akademisk karriere ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Ragnhild Flingtorp

  • Masterkandidat i Health Economics, Policy and Management
  • Uteksaminert: Vår 2009
  • Stilling: Vitenskaplig assistent ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende jobb?

Jeg er vitenskaplig assistent ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi i et diabetesprosjekt som heter DIABNOR. Det jeg jobber med er en forprosjektanalyse hvor jeg innhenter litteratur i forhold til temaet, utarbeider forskningsprotokoll, analyserer et datasett og skriver rapport og artikler i tilknytning til dette. Diabetesprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Ullevål Sykehus og Kunnskapssenteret. Studiet er forankret i klinisk epidemiologi og skal undersøke ulikheter i forekomst og behandling av diabetes knyttet til kjønn, alder, bosted og etnisitet. En fremtidig plan er å utvide prosjektet og ansette tre stipendiater til å forske på sosial ulikhet, dødelighet og helseøkonomiske forhold knyttet til diabetes. Som del av stillingen ved helseledelse og helseøkonomi, jobber jeg som seminarleder i faget HLED1102- Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk. Her lærer jeg bachelorstudentene å skrive semesteroppgaver. Jeg synes det er veldig hyggelig å være seminarleder og direkte kunne overføre kunnskapen jeg har tilegnet meg i årene som student ved instituttet.


Stillingen som vitenskapelig assistent ved Helseledelse og helseøkonomi utgjør en stillingsprosent på 60. I tillegg til denne jobben, jobber jeg 40% ved Ullevål sykehus. Her jobber jeg i en database for paraplyprosjektet Tematisk Område Psykoser hvor jeg registrerer og kvalitetssikrer data. Jobben innebærer også litt administrasjon og kommunikasjon med stipendiatene som benytter seg av databasen.

Hvordan fikk du jobben?

Utlysningen til vitenskapelig assistentstillingen ved Instituttet ble sendt ut på e-post til alle masterstudentene. Jeg søkte ikke på den, men fikk nyss om at de trengte noen gjennom min veileder. Da ingen av de andre masterstudentene hadde vist sin interesse, fikk jeg stillingen uten å måtte søke på den.

I hvilken grad er kunnskapen du tilegnet deg under masterstudiet i helseledelse og helseøkonomi relevant for din nåværende jobb?

Uten utdannelsen min ved Helseledelse og helseøkonomi hadde jeg ikke kunnet gjort jobben som vitenskapelig assistent. Spesielt er samfunnsmedisin, statistikk og metode verdifulle i forhold til jobben jeg gjør i dag. Men all kunnskap, helseøkonomi og organisering, ser jeg som verdifull selv om disse ikke er direkte knyttet til jobben jeg gjør i dag. Statistikken er som sagt verdifull, og jeg kunne godt ha bruk for mer statistikk også.

Hvordan er mulighetene for å videreutdanning/ kursing i din nåværende jobb?

Mulighetene for å videreutvikle seg i jobben som vitenskapelig assistent er tildels avhengig av prosjektmidlene. Men som ansatt ved Universitetet i Oslo har man mange muligheter til å videreutvikle seg ved å melde seg på enkeltemner. Videre arrangerer instituttet også fredagsseminar hvor interne og eksterne forskere legger frem forskningen sin. På den måten holder jeg meg hele tiden oppdatert om hva som skjer innenfor helseøkonomisk og helsepolitisk forskning. Ved Ullevål blir det også holdt interne seminar man kan delta på.

Published June 6, 2012 10:00 AM