Minoritetshelse i EU og Norge

Erfaring fra sykepleien og samfunnsvitenskapelig kunnskap fra masterstudiet er et godt utgangspunkt når Ragnhild Storstein Spilker kombinerer studiet med deltidsjobb i Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse.

Ragnhild Storstein Spilker

  • Masterstudent i Health Economics, Policy and Management (våren 2010)
  • Stilling: Prosjektmedarbeider i Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

 

Hvilke arbeidsoppgaver har du i din nåværende jobb?

Jeg er engasjert på deltid i Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse som prosjektmedarbeider og jobber blant annet med EU- prosjektet Mighealthnet. Mighealthnet er en nettressurs om migranter og helse for forskere, praktikere, byråkrater, studenter, minoritetsmiljøer og andre interesserte. Prosjektet involverer 16 land og hvert av landene har sin egen nettside hvor forskning, meldinger, tiltak og planer i forhold til migranter og helse samles. Eksperter på ulike områder skriver introduksjonstekster til emner. Jeg selv har skrevet introduksjonstekster til emner som omhandler kjønnslemlestelse, introduksjon til det norske helsevesenet og rus. I forbindelse med lanseringen av den norske siden av Mighealthnet i august 2009 ble det utarbeidet en rapport om minoritetshelsefeltet i Norge som jeg var med å skrive. Jeg er også litt involvert i et annet prosjekt som går på å kartlegge og forbedre sykehusenes ”innvandrervennlighet” som springer ut av EU-prosjektet Migrant friendly hospitals.

Jeg representerer også en NGO (non-governmental organisation) i to fora i Helse- og omsorgsdepartementet. Det er en organisasjon som heter OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) og her forsøker jeg å få et økt fokus fra byråkrater og politikere på de utfordringer som finnes når det gjelder migranter og helse, og da særlig det som går på strukturer i helsevesenet som kan bidra til indirekte diskriminering av innvandrerpasienter på grunn av språk- og kommunikasjonsbarrierer som kan føre til dårligere behandling og tilgjengelighet.


Hvordan fikk du jobben?

Jeg jobbet tidligere som sykepleier i felten med rusmisbrukere. I denne jobben møtte jeg også mennesker med minioritetsbakgrunn og det var da jeg begynte å engasjere meg innenfor feltet migranter og helse. Jeg tok kontakt med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse uten at noen stilling var utlyst, og fikk etter hvert et engasjement der.


I hvilken grad er kunnskapen du tilegnet deg under masterstudiet i Health economics, policy and management relevant for din nåværende jobb?

I min masterutdanning ved institutt for Helseledelse og helseøkonomi har jeg foruten de obligatoriske emnene valgt emner innen ulike samfunnsvitenskapelige disipliner og jeg er veldig fornøyd med den tverrfaglige retningen jeg får på mastergraden min. Komplekse utfordringer må tilnærmes fra ulike perspektiver.

Fagene jeg spesielt har hatt god nytte av i forhold til arbeidet mitt er Leadership and organization; Need for health care services related to demographic, epidemiologic, and health care technology development; Topics in Health Policy; Just Health Care, Evaluation of the quality of services delivered by the health care sector samt et emne i medisinsk sosiologi og et emne i helsepsykologi. Jeg holder på med å avslutte min mastergrad nå, og føler kombinasjonen med relevant jobb og studier er svært gunstig.

Published June 6, 2012 5:27 PM - Last modified Nov. 15, 2012 7:10 PM