Fratredelse ved varig uførepensjon

Type U
Tittel i ePhorte Fratredelse ved varig uførepensjon - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

3.3.1 fratredelse-varig-uforepensjon.docx
3.7 fratredelsesskjema.docx

Ev. nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding

Den ansatte må selv søke SPK om uførepensjon.

Ved delvis uførepermisjon må ny arbeidsplan (ikke permisjonsplan) skrives inn i brevet. Se veiledning

Siste arbeidsdag skal være siste dag i den måneden de går av. SPK begynner utbetalingen fra første dag i måneden etter.

NB: begrepet uførepensjon er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 9. jan. 2019 13:44 - Sist endret 5. apr. 2020 13:43