Sensorveiledning

En sensorveiledning kan hjelpe til å styrke studentenes rettsikkerhet og den objektive vurderingen av et arbeid, men den kan også brukes for å se helhet og sammenheng i et emne.

På UiO er det obligatorisk å legge ved en sensorveiledning ved en eksamen. Denne veiledningen skal, for det første, sikre studentenes rettsikkerhet ved å gjøre grunnlaget for vurderingen eksplisitt. En veiledning kan være med og gi sensorer, undervisere og studenter et felles referansepunkt når en vurdering gjennomføres.

Et grundig arbeid med sensorveiledninger kan også være med å legge grunnlaget for å se helhet og sammenheng i undervisning og vurdering gjennom hele emnet. Dersom vurderingskriteriene er definerte, kan undervisningen og læringsaktivitetene som gjennomføres sees i relasjon til vurderingskriteriene gjennom semesteret, noe som gir studentene et bedre grunnlag for å gjøre det avsluttende arbeidet som skal vurderes.

LINK har produsert et notat om sensorveiledninger som tar for seg ulike deler av veiledningsprosessen. Notatet kan leses i sin helhet her. Den  første  delen  presenterer noen  grunnleggende  begreper som er relevante for sensorveiledninger og kriteriebasert vurdering. Den andre delen fokuserer på selve  sensurprosessen.  Sentrale  temaer  her  er  hvordan  sensorveiledninger  kan  støtte  opp  under denne prosessen, og hvordan ulike egenskaper ved sensorveiledninger kan påvirke sensurarbeidet. Den   tredje   delen   setter   sensorveiledninger   i   sammenheng   med   de   andre   lærings-og vurderingsaktivitetene som foregår innenfor rammen av et gitt emne/utdanningsprogram.

 

Publisert 20. des. 2019 12:50 - Sist endret 20. des. 2019 12:50