English version of this page

Prosedyre for brannvern i studentpub

Formål

Prosedyren skal sikre at:

 • Det utarbeides og iverksettes lokale instrukser som regulerer forebyggende og bekjempende brannverntiltak.
 • Personell i studentkjeller har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.
 • Alle studentkjellere i UiO sine lokaler gjennomfører brannvernrunde systematisk og regelmessig.
 • Alle studentkjellere i UiO sine lokaler gjennomfører regelmessige brannøvelser.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle studentkjellere i UiO sine lokaler, Eiendomsavdelingen (EA) og Enhet for HMS og beredskap.

Ansvar

Studentforeningen med driftsansvar

 • Sørge for at lokal branninstruks er tilpasset arealet og at personell som utfører arbeid er kjent med roller og oppgaver for å forebygge og bekjempe brann.
 • Gjennomføre og dokumentere brannvernopplæring.
 • Gjennomføre og dokumentere brannvernrunde. Inkludert oppfølging av organisatoriske tiltak og rapportering av tekniske tiltak til Eiendomsavdelingen.
 • Gjennomføre, evaluere og dokumentere brannøvelse.
 • Sørge for kontroll og vedlikehold av brukerutstyr.

EA

 • Kontraktsfeste at leietaker som drifter studentkjeller skal følge denne prosedyren.
 • Beregne maksimalt persontall for lokalet.
 • Iverksette og utøve systematisk sikkerhetsarbeid for kontroll og vedlikehold av bygningsdeler, byggeteknisk infrastruktur og fast utstyr.
 • Sørge for at EA personell er kjent med byggverket og at opplysninger om brannsikkerhet og byggverkenes gjeldende forutsetninger er formidlet til studentforening med driftsansvar.
 • Samordne bruk mellom eier og bruker for å sikre at kravene og rutinene som gjelder for byggverket blir overholdt.
 • Arrangere evakueringsøvelse ved forespørsel.

Fremgangsmåte

Branninstruks

Studentforening med driftsansvar skal sørge for at det utarbeides lokal branninstruks tilpasset:

 • Lokalet
 • Bemanning
 • Kapasitet
 • Risiko
 • Ansvarsforhold før og under brann
 • Varsling
 • Evakuering/redning
 • Slokking

Brannvernopplæring

 • Studentforening med driftsansvar skal sørge for at nytt personal får dokumentert brannvernopplæring før de settes i arbeid. Skjema for brannvernopplæring kan brukes.
 • Personell som utfører arbeid, som gjør at det kan bli nødvendig å bruke brannslokningsutstyr, skal ha slokkekurs.
 • Personell skal delta på brannkurs for studentpuber innen 3 måneder.

Brannvernrunde

 • Studentforening med driftsansvar skal før åpning gjøre en systematisk visuell gjennomgang av rømningsveier, utstyr, installasjoner og rutiner som har betydning for brannsikkerheten.
 • Skjema for brannvernrunde i studentkjeller bør brukes.
 • Feil- og mangler som reduserer personsikkerheten skal utbedres umiddelbart og meldes i Si fra portalen.

Brannøvelse

 • Studentforening med driftsansvar skal sørge for at det gjennomføres minimum en evakueringsøvelse i året.
 • Betydelig utskiftning av personell skal medføre hyppigere øvelser.

Planlegging

 • Studentforening med driftsansvar skal ta kontakt med servicetorget i EA og fremme ønsker om brannøvelse. Brannøvelser skal primært foregå på kveldstid.
 • Brannøvelser skal gis en realistisk form og vektlegge personalets oppgaver for kommunikasjon, opptreden og evakuering av besøkende basert på gjeldende branninstruks.
 • Områdeleder i EA skal sørge for at vakt- og alarmsentralen, driftspersonell og personell i studentkjeller trener på sin rolle under øvelsen i den grad det er mulig

Gjennomføring

 • EA skal løse ut brannalarmen og observere hvordan evakueringen forløper, samt om tekniske brannverntiltak fungerer som forutsatt.
 • Personell i studentkjeller skal følge lokal branninstruks.
 • EA skal stoppe brannalarmen når evakueringen er fullført og informere alle på stedet om øvelsen.
 • Personell i studentkjeller skal oppsøke representanten fra EA og informere om observasjoner som er vesentlig.

Oppfølging

 • EA skal verifisere at tekniske brannverntiltak som ble benyttet under øvelsen fungerer som forutsatt etter at øvelsen er avsluttet.
 • EA skal evaluere og dokumentere øvelsen. Evalueringsskjema for brannøvelser bør brukes.
 • Studentforening med driftsansvar skal dokumentere hvem som deltok på øvelsen og informere internt om erfaringer etter evalueringen.
 • Feil- og mangler som avdekkes skal meldes i Si fra portalen.

Arkivering

Studentforening med driftsansvar skal sørge for arkivering av branndokumentasjon:

 • Lokal branninstruks
 • Utfylt skjema for brannopplæring
 • Utfylt skjema for brannvernrunde
 • Utfylt evalueringsskjema for brannøvelser
 • Deltagerliste etter brannøvelse

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 4.4.2018
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 35176/2018
Publisert 19. mars 2018 12:46 - Sist endret 5. feb. 2019 10:32