Offentlig journal

Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra UiOs elektroniske postjournal.

Opplysningene ligger tilgjengelig på nettet for de siste 3 månedene. For eldre journaler kontakt det ansvarlige delarkivet per e-post.

Mai Juni Juli August
Uke 19 (pdf) Uke 23 (pdf) Uke 28 (pdf) Uke 32 (pdf)
Uke 20 (pdf) Uke 24 (pdf) Uke 29 (pdf) Uke 33 (pdf)
Uke 21 (pdf) Uke 25 (pdf) Uke 30 (pdf) Uke 34 (pdf)
Uke 22 (pdf) Uke 26 (pdf)Uke 18 (pdf)UkeUke 18 (pdf) Uke 31 (pdf) Uke 35 (pdf)
  Uke 40 (pdf)Uke 40 (pdf)Uke 14 (pdf)Uke 14 (pdf)Uke 27 (pdf)    

Innsynsbegjæring

  • Begjæring om innsyn må inneholde opplysninger om:
    1. Bestillers e-postadresse
    2. Bestillers postadresse eller avtale om avhenting
    3. Opplysninger om saks- og dokumentnummer (f.eks. 2010/99999-1) eller tilstrekkelige opplysninger for å identifisere saken
  • Innsynsbegjæring sendes til det ansvarlige delarkivet.
  • Klage på avslag av en innsynsbegjæring skal sendes enheten som avslo innsynsbegjæringen innen 3 uker fra mottak av avslaget. Klagen registreres av enheten og oversendes for behanding til Felles klagenemnd, se offentleglova  § 32 (lovdata.no) og forvaltningsloven § 29 (lovdata.no). Kunnskapsdepartementet har delegert kompetanse til å behandle klager på utdanningsinstitusjonenes vedtak etter offentlighetsloven til Felles klagenemd fra 1. juni 2015.
Publisert 12. mai 2010 09:12 - Sist endret 11. aug. 2020 12:13