Protokoll fra møte i universitetsstyret

Møtet ble satt 11. mars 2014, kl. 10.00, Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, Blindern, og hevet kl. 15.35.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne Aasheim (fra V-sak 4), Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen, Eva Holthe Enoksen og Ådne Hindenes

Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld og viserektor Ragnhild Helene Hennum

Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, eiendomsdirektør John Skogen, fung. direktør for virksomhets- og økonomistyring Marius Vannebo, seniorrådgiver Marianne Løken og lederassistent Lars Flønes Ravn

Andre: dekan Hans Petter Graver (JUS), dekan Frode Vartdal (MED), dekan Trine Syvertsen (HF) og dekan Berit Karseth (UV)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-5, D-sak 2-3, D-sak 1, O-sak 1-6

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: status formidlingsprofessorat, ansvar for fri forskning og oppfølging av faglige prioriteringer.

          
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2014

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
          
V-SAK 3
Saksnr. 2010/12158
Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttforhandle en leieavtale med Entra på bakgrunn av de fremlagte rammer.

For øvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

          
V-SAK 4
Saksnr. 2014/3698
Rapport og planer 2013-2014

1. Rapport for 2013 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet.

2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 5
Saksnr. 2013/15208
Virksomhetsrapport 3. tertial 2013 for Universitetet i Oslo med avlagt årsregnskap 2013

1. Styret tar avlagt årsregnskap per 31. desember 2013 for Universitetet i Oslo til etterretning.

2. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2013 til etterretning.

3. Styret forventer at kvaliteten i den langsiktige økonomiske styringen av eksternfinansiert virksomhet samt investeringer og satsinger forbedres.

4. Styret ber universitetsdirektøren fremlegge en analyse av antall administrative årsverk sentralt og lokalt med sikte på å fastsette mål for den videre utvikling.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 2014/3707
Likestillingsrapport for 2013

Prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld innledet til diskusjon. Innspillene fra styret tas med i det videre arbeidet med ny handlingsplan for likestilling.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
D-SAK 2 Status og arbeid med faglige prioriteringer - Det medisinske fakultet

Dekan Frode Vartdal innledet til diskusjon.

          
D-SAK 3 Unpacking the Nordic Model - forslag til en tredje tverrfakultær satsing ved UiO

Dekan Trine Syvertsen innledet til diskusjon.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 2014/3711
Studentombudets årsrapport for 2013

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 2
Saksnr. 2010/5245
Årsrapport 2013 fra Enhet for intern revisjon

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 3
Saksnr. 2011/11434
The Lancet - UiO Commission on Global Governance for Health

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 4
Saksnr. 2014/2322
Årshjul for styresaker 2014

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 5
Saksnr. 2008/3197
Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
 

Saker til behandling i lukket møte

O-SAK 6 Eventuelt

Status formidlingsprofessorat
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om status for rekrutteringsprosessen.

Ansvar for fri forskning
Notat fra styremedlem Kristian Gundersen ble delt ut i møtet. Administrasjonen forbereder en styresak.

Oppfølging av faglige prioriteringer
Styremedlem Karin Widerberg ønsket en oppsummering av status og arbeid med faglige prioriteringer. Administrasjonen forbereder en styresak.

Evaluering av møtet
Det ble gjennomført en evaluering av gjennomføringen av møtet.

          
Publisert 24. mars 2014 08:33