UiOs klimagassregnskap

Klimagassregnskap er sentralt i UiOs arbeid med å redusere klimafotavtrykket. Gjennom økt og samlet innsats på miljøområdet, skal UiO etablere seg som et grønt universitet.

UiO har jobbet med klimaregnskap etter to spor:

  1. Utarbeide et årlig klimaregnskap for å kunne følge med på utviklingen i UiOs klimafotavtrykk.
  2. Kontinuerlig forbedre klimaregnskapene ved å videreutvikle datagrunnlaget og metodikk.

Hovedprinsippet for arbeidet har vært å kartlegge det totale klimafotavtrykket fra aktiviteter som UiO står ansvarlig for – med utgangspunkt i både direkte og indirekte utslipp av klimagasser, altså både det vi fysisk slipper ut (f.eks. utslipp fra UiOs kjøretøy som benyttes til å drifte campus), men også utslipp som er knyttet til varer og tjenester vi kjøper (f.eks. bygningsmaterialer som er produsert i et annet land og har majoriteten av sine utslipp der).

Videre kan UiOs aktiviteter deles inn i to kategorier: de aktivitetene vi er økonomisk ansvarlige for (f.eks. energiforbruk i bygningene) og de aktivitetene vi kan påvirke og er indirekte ansvarlige for (f.eks. studenter og ansattes transportvalg til og fra campus). I første omgang har arbeidet vært begrenset til de aktivitetene UiO står økonomisk ansvarlig for.

Klimagassregnskap 2018

Vi lanserte vårt første klimagassregnskap (pdf) i mai 2019*. Dette var et regnskap over aktiviteter og tilhørende utslipp fra 2018, som ble til gjennom et samarbeid mellom en tverrfaglig arbeidsgruppe fra UiO og konsulentselskapet Asplan Viak.

Relativ fordeling av UiOs totale klimagassutslipp 2018s
UiOs klimagassutslipp 2018a 

Underveis i arbeidet og etter ferdigstillelsen av klimaregnskapet for 2018, ble UiO oppmerksom på at en del av datagrunnlaget var mangelfullt. UiO videreutviklet derfor klimaregnskapet for 2018. Den oppdaterte utregningen for 2018 baserer seg i større grad på fysiske tall fremfor økonomiske, samtidig som energi har blitt mer dominerende grunnet justerte utslippsfaktorer.

UiOs klimagassutslipp 2018b
UiOs klimagassutslipp 2018b

Denne oppdateringen gjør at resultatene i første og andre versjon er svært forskjellige. I det opprinnelige 2018-regnskapet utgjorde reiser mer enn 30% av de totale utslippene, og om lag 2/3 av dette kom fra flyreiser. I den andre utregningen utgjør reisekategorien anslagsvis 16% av UiOs utslipp. Det er likevel en kategori der det er både viktig og realistisk å få til en betydelig reduksjon fremover.

*Satsingen "Grønt UiO" utarbeidet et klimaregnskap for 2009, i samarbeid med Sweco. Grunnen til at klimaregnskapet for 2018 beskrives som UiOs første klimaregnskap, er at det er det første forsøket på å lage et komplett klimaregnskap.

Klimagassregnskap 2019

Klimagassregnskapet for 2019 er kun basert på økonomiske tall. Det vil si at det ikke er brukt fysiske faktorer for ulike aktiviteter (f.eks. kWh for fjernvarme), men beregnet et klimafotavtrykk basert på den økonomiske kostnaden til aktivitetene. Tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte med 2018b, men i større grad med 2018a.

Bildet kan inneholde: gjøre, skråningen, parallell, sirkel, diagram.
UiOs klimagassutslipp 2019

 

Klimagassregnskap 2020

Det er utarbeidet klimaregnskap for UiO for 2020 (pdf), og i den forbindelse er også klimaregnskapene for 2018 og 2019 oppdatert slik at alle regnskapene er basert på lik metodikk. Dette gjør det enklere å sammenligne klimaavtrykk over tid, og dermed blir klimaregnskapet et mer egnet verktøy for planlegging av fremtidige kutt i klimagassutslippene ved UiO.

UiOs klimaregnskap for pandemiåret 2020 viser et vesentlig lavere klimafotavtrykk enn de to foregående år. Hovedårsaken til dette er en kraftig reduksjon i reisevirksomhet, men også andre endringer som følge av uvanlig aktivitetsnivå. Klimaregnskapet for 2020 er derfor ikke representativt for UiOs ordinære virksomhet.

Det er tre hovedområder som peker seg ut med store klimaavtrykk for UiOs virksomhet: Energiforbruk i bygg, jobbreiser og anskaffelser.