Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeologi (bachelor)

A: Fremragende

Studenten evner å formulere meget gode og klare problemstillinger og har en fremragende kapasitet hva angår selvstendig analyse. Har meget gode og dekkende faktiske kunnskaper omkring det empiriske kildemateriale og kan sette disse kunnskapene inn i en videre sammenheng hva angår både teoretisk, metodisk og kulturhistorisk kontekst. Kunnskapen kan anvendes til selvstendig, kritisk og original, drøfting og refleksjon omkring årsakssammenhenger og tolkninger. Fremstillingen er meget godt strukturert og med en presis språkføring.

B: Meget god

Studenten evner å formulere gode og klare problemstillinger og oppviser gode evner til selvstendig analyse. Studenten har meget gode faktiske kunnskaper omkring det aktuelle empiriske kildemateriale. Kan sette disse kunnskapene inn i videre teoretisk, metodisk og kulturhistorisk sammenheng. Kunnskapen kan anvendes i en selvstendig drøfting. Eksamensbesvarelsen er strukturert og har et godt språk.

C: God

Studenten kan redegjøre for det empiriske kildematerialet og kan til en viss grad foreta en selvstendig analyse. Kan til en viss grad sette denne kunnskapen inn i en teoretisk, metodisk og kulturhistorisk sammenheng. Fremstillingen er ryddig. Graden av selvstendig drøfting og kritisk sans er mindre utviklet.

D: Nokså god

Studenten kan kun delvis formulere problemstillinger, men kan redegjøre for deler av det empiriske kildematerialet. Kan bare i liten grad gjøre greie for teoretisk, metodiske og kulturhistoriske sammenhenger. Kan ikke bruke materialet til en selvstendig og kritisk drøfting.

E: Tilstrekkelig

Studenten kan bare i liten grad formulere problemstillinger. Studenten har noen relevante faktakunnskaper som viser et minimum av det en kan forvente av kunnskapstilegnelser fra pensum og undervisning. Mangler oversikt over viktige sammenhenger. Kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting. Fremstillingen er delvis uryddig.

F: Ikke bestått

Studenten kan ikke formulere problemstillinger og mangler faktakunnskaper både av empirisk, teoretisk, metodisk og kulturhistorisk art. Har liten oversikt. Plagiat medfører automatisk “ikke bestått”.

Publisert 24. juni 2015 20:15 - Sist endret 4. aug. 2015 14:38