Fagspesifikke karakterbeskrivelser for masteroppgaven i arkeologi

A: Fremragende

Oppfyller svært høye krav til problemformulering og teoretiske og metodiske perspektiver. Har meget god oversikt over tidligere forskning og empiri på det aktuelle problemfeltet. Oppgaven inneholder et selvstendig og originalt bidrag. Strukturen er meget god og språkføringen sikker. Arbeidet vitner om at kandidaten har gode kvalifikasjoner for selvstendig forskning.

B: Meget god

Oppfyller høye krav til problemformulering og teoretiske og metodiske perspektiver. Oppgaven er meget godt avgrenset. Den oppfyller relativt høye krav til teoretisk og metodisk refleksjon. Det oppvises god kjennskap til og refleksjon omkring tidligere forskning og empiri. Arbeidet er selvstendig, om enn ikke originalt. Fremstillingen er ryddig og språkføringen god.

C: God

Oppgaven er et godt stykke akademisk håndverk. Kandidaten har formulert en noenlunde selvstendig og presis problemstilling og redegjør godt for faktakunnskaper og empiri. Kandidaten evner å sette kunnskapen inn i en videre teoretisk, metodisk og kulturhistorisk sammenheng, men drøftingen er preget av en viss uselvstendighet.

D: Nokså god

Oppgaven har en mindre presis problemformulering og viser en nokså moderat evne til teoretisk og metodisk refleksjon. Den viktigste empirien redegjøres for. Kandidaten har en viss kjennskap til tidligere forskning. Oppfyller ikke krav til selvstendighet.

E: Tilstrekkelig

Oppgaven har vesentlige svakheter hva angår problemformulering og avgrensning. Empirien gjengis mangelfullt. Fremstillingen er preget av uklarheter og en viss mangel på systematikk. Tross sine mangler blir det redegjort for materiale av en viss faglig interesse.

F: Ikke bestått

Oppgaven har alvorlige mangler både når det gjelder redegjørelse for empiri, teori og metode. Problemformuleringer mangler, språket er usammenhengende og det er store referansetekniske feil i oppgaven. Selvstendig drøfting er fraværende. Plagiat medfører automatisk “ikke bestått”.

Publisert 24. juni 2015 20:15