Fagspesifikke karakterbeskrivelser i historie bachelor

A: Fremragende

Studenten viser god problemforståelse og gode evner til selvstendig analyse. Har meget gode og dekkende faktiske historiekunnskaper. Kan plassere kunnskapene inn i en sammenheng. Kan bruke kunnskapen til selvstendig og kritisk drøfting og refleksjon over forklaringer, tolkninger og sammenhenger, og gi en godt strukturert framstilling.

B: Meget god

Studenten har gode faktiske historiekunnskaper. Kan plassere kunnskapene inn i en sammenheng. Kan bruke kunnskapen til selvstendig drøfting av viktige elementer av relevans for oppgaven og gi en strukturert framstilling.

C: God

Studenten kan gjøre greie for de viktigste relevante fakta­kunn­skaper. Kan til en viss grad plassere kunnskapene inn i en sammen­heng og gi en rimelig ryddig framstilling. Kan i mindre grad bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

D: Nokså god

Studenten kan gjøre greie for deler av viktige og relevante faktakunn­skaper. Kan bare i liten grad gjøre greie for sammenhenger. Kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

E: Tilstrekkelig

Har en del relevante faktakunnskaper som viser et minimum av det en kan forvente av kunnskapstilegnelse fra pensum og undervisning. Mangler oversikt over viktige sammenhenger. Kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

F: Ikke bestått

Mangler både faktakunnskap og oversikt. Studenten har ikke svart på oppgaven.

Publisert 24. juni 2015 20:29 - Sist endret 3. juli 2015 13:15