Fagspesifikke karakterbeskrivelser i konservering

A: Fremragende

Studenten viser omfattende faglige kunnskaper og fremragende teoretisk og metodisk innsikt. Har svært gode evner til refleksjon og til å kritisk diskutere emner i detalj. Er svært god til å formulere problemstillinger som er relevante for oppgaven. Studenten fremviser stor grad av selvstendighet i analyse, tolkning av resultater, og kommer frem til velbegrunnede konklusjoner. Besvarelsen er svært godt strukturert, inneholder presis bruk av terminologi, utmerket språk og presise og korrekte referanser. Der hvor den skriftlige besvarelsen er fulgt av praktiske arbeider, er standarden på disse meget høy.

The student demonstrates an extensive knowledge of the subject and outstanding theoretical and methodological insight. Their ability to critically discuss the topic and reflect on the issues in detail is very high. The student demonstrates a high capability in the formulation of relevant problems associated with the work. The student has performed independent analysis, interpretation of results and has reached well founded conclusions. The work is very well structured, with precise application of terminology, excellent language and accurate and full references. Where relevant the written work is supported by well executed practical work of the highest standard.

B: Meget god

Studenten viser bred kunnskap og dyp teoretisk og metodisk innsikt. Har gode refleksjonsevner og er flink til å foreta kritiske diskusjoner av emnet. Viser evner til å formulere problemstillinger som er relevante for oppgaven, og foretar selvstendige analyser og tolkninger av resultater, og kommer fram til vel begrunnede konklusjoner. Arbeidet er godt strukturert, med presis bruk av terminologi, godt språk og nøyaktige referanser. Der hvor den skriftlige besvarelsen er fulgt av praktiske arbeider, er standarden på disse mer enn tilfredsstillende.

The student shows broad knowledge and deep theoretical and methodological insight. Their ability to critically discuss the topic and reflect on the issues is good. The student shows capability in the formulation of relevant problems associated with the work and has performs independent analysis, interprets results and reaches appropriately argued conclusions. The work is well structured, with precise application of terminology, good language and accurate references. Where relevant the written work is supported by a good standard of practical work.

C: God

Studenten viser tilstrekkelig kunnskap. Den teoretiske og metodiske innsikten er tilfredsstillende. Graden av selvstendig diskusjon og kritisk refleksjon er tilstede, men ikke fullt utviklet. Arbeidet viser at studenten har evnen til å formulere relevante problemstillinger, gjennomføre analyser og tolke resultatene tilstrekkelig til å nå logiske konklusjoner. Arbeidets struktur er tilfredsstillende, med dekkende bruk av terminologi, språk og referanser. Der hvor den skriftlige besvarelsen er etterfulgt av praktiske arbeider, er standarden på disse tilfredsstillende.

The student shows a sufficient knowledge. The theoretical and methodological insight is satisfactory. The degree of independent discussion and critical reflection is adequate but not fully developed. The work shows that the student has the ability to formulate the relevant problems, perform analysis, adequately interpret the results and reach logical conclusions. The structure of the work is satisfactory, with appropriate application of terminology, language and references. Where relevant the written work is supported by an adequate amount of practical work of a sufficient standard.

D: Nokså god

Studenten har begrenset kunnskap og klarer ikke å vise metodisk og teoretisk innsikt. Evnen til å formulere relevante problemstillinger i sammenheng med arbeidet er begrenset og graden av selvstendighet og kritisk vurdering er liten. Analysen, dokumentasjonen og tolkningen som fremvises er mindre tilfredsstillende. Strukturen i besvarelsen er uklar, og bruk av terminologi, språk og referanser er utilfredsstillende. Der hvor den skriftlige besvarelsen er etterfulgt av praktiske arbeider, er standarden på disse under tilfredsstillende nivå.

The student has restricted knowledge or has not coherently demonstrated theoretical and methodological insight. The capacity to formulate the relevant problems associated with the work is limited, little independence and critical evaluation is demonstrated. The analysis, documentation and interpretation are performed in a less than satisfactory manner. The structure of the work is unclear and the application of terminology, language and references inadequate. Where relevant the practical work is below a satisfactory standard or insufficient.

E: Tilstrekkelig

Studenten viser et minimum av relevant kunnskap og mangler innsikt. Evnen til å formulere relevante problemstillinger, gjennomføre analyser og tolke resultater er svært lav. Besvarelsen mangler teoretisk eller metodisk grunnlag. Det er et fravær av selvstendig og kritisk diskusjon. Strukturen i besvarelsen er uklar, språket er dårlig, bruken av terminologi er ulogisk og referansebruk er enten fraværende eller ikke dekkende. Der hvor den skriftlige besvarelsen er etterfulgt av praktiske arbeider, er standarden på disse meget dårlig eller arbeiden er uferdige.

The student shows a minimum relevant knowledge that lacks insight. The ability to formulate the relevant problems, carry out analysis and interpret the results is very low. Neither a theoretical nor methodological basis for the work is presented. There is an absence of independent and critical discussion. The structure is unclear, language poor, application of terminology inconsistent and references either inappropriate or absent. Where relevant the practical work is the minimum standard accepted, incomplete or insufficient.

F: Ikke bestått

Studenten mangler kunnskap og er ikke i stand til å formulere problemstillinger som er relevant for besvarelsen, eller viser ingen teoretisk, metodisk eller historisk diskusjon i besvarelsen. Der hvor den skriftlige besvarelsen er etterfulgt av praktiske arbeider, er standarden på disse ikke akseptabel eller arbeidene er ikke gjennomførte. Studenten besvarer ikke oppgaven. Plagiat fører automatisk til karakteren F.

The student lacks knowledge and is neither able to formulate the problems associated with the work, nor perform any theoretical, methodological or historical discussion of the subject. Practical work has not been carried out when it was required. The student does not answer the question. Plagiarism leads automatically to “fail”

Publisert 24. juni 2015 20:29