Fagspesifikke karakterkrav for idéhistorie (bachelor)

Karakterskala

idéhistorie

Prestasjon:

innholdet

Prestasjon:

form, struktur, formalia

Språkføring Vurderingsevne Selvstendighet
A fremragende god godt og korrekt språk meget god meget stor
B meget god god godt og korrekt språk god stor
C jevnt god god noenlunde godt og korrekt språk brukbar noe
D akseptabelt greit funksjonelt forståelig og noenlunde korrekt språk noe liten
E minimumskrav minimumskrav funksjonelt forståelig språk liten ingen
F svært svakt svakt, mangelfullt   ingen ingen

 

MINIMUMSKRAV:

Kandidaten forsøker å besvare den gitte oppgaven gjennom bruk av relevant pensumlitteratur. Kandidaten kan redegjøre for innholdet i litteraturen og synes å ha forstått det han/hun har lest. Besvarelsen er språkig funksjonell, dokumenterer fortløpende de kildene som er brukt, og har en litteraturliste til slutt. Teksten er noenlunde ryddig i layout og struktur. Besvarelsen overholder sidekravet sånn noenlunde og svarer på den gitte oppgaven.

 

DE VIKTIGSTE/FLESTE OMRÅDENE:

Kandidaten evner å skille det faglig relevante fra det som ikke er relevant, og skille mellom relevante og mindre relevante momenter. Kandidaten viser evene til å reflektere over tematikken, gjennom blant annet problematisering og nyansering av tematikken generelt og momentene underveis. Kandidaten evner å formulere en konklusjon som ikke bare gjentar det som tidligere er sagt. Kandidaten er i stand til å foreta korrekte valg i forhold til form, struktur og formalia.

 

OVERORDNET ALT:

Hva som ligger i «prestasjon», «vurderingsevne» og «selvstendighet» omfatter en rekke elementer. De to sistnevnte kriteriene blir først og fremst viktige for A og B, men må være med i en viss grad ved C. I presiseringen under er det derfor tatt utgangspunkt i karakteren C. Foruten å vise pensumforståelse, bør kandidaten også vise at han/hun behersker både vitenskapelige konvensjoner i sin allminnelighet og de som gjelder for fagtradisjonen. For øvrig vil sensors skjønn spille inn på karaktersettingen. Sensor kan derfor velge å legge mindre vekt på noen mangler begrunnet i helhetsinntrykket.

PRESTASJON (C-besvarelse):

Innhold

PRESTASJON (C-besvarelse):

Innhold

VURDERINGSEVNE

(C-besvarelse, særlig A- og B- besvarelser

SELVSTENDIGHET

(C besvarelse, særlig A- og B-bersvarelser)

har lest, behersker og kan anvende pensum til å besvare en faglig gitt problemstilling

kan anlegge både diakrone og synkrone perspektiver, og har kunnskap om virkningshistorie, nær resepsjonshistorie og tradisjon

har både oversikt, faktakunnskap og detaljkunnskap

kan kontekstualisere tematikken

kan nærlese primærkildene

har besvart den gitte oppgaven, og alle spørsmål som oppgaven stiller i den orden spørsmålene er stilt

anvende både primærkilder og sekundærlitteratur

ideer, forestillinger, temaer etc kontekstualiseres

begrense bruken av realhistorie og biografi til det som er nødvendig for å forklare ideene

besvare problemformuleringen innenfor et visst antall sider

fokusere på tema og problem

dokumentere bruken av kilder konsekvent og korrekt – fagtradisjonen tilsier bruk av fotnoter i chicagostilen, og en litteraturliste sortert alfabetisk på etternavn

forstår forskjellen på monografi, antologi og artikkel

benytter korrekt sjanger – akadamisk essay med innledning, hoveddel og avslutning

benytter redegjørelse, drøfting og metakommunikasjon på en adekvat måte

benytter parafrase og sitering og kommentering av sitatet på en adekvat måte

anvender korrekt skriftbilde og layout: brødtekst: 12 TNR, linjeavstand 1,5; blokksitater og noter: 10 TNR, linjeavstand: 1; skiller mellom lange og korte sitater, korrekt bruk av kursiv

oppgaveteksten oppgis først i besvarelsen enten som tittel eller umiddelbart etter

ikke sitere primærkilder fra sekundærlitteraturen, spesielt når kilden står på pensum

har et godt og korrekt skriftspråk

evne til å velge relevant faglitteratur og relevante eksempler og momenter for å kunne besvare oppgaven

benytte primærkilder fremfor sekundærlitteratur (ikke minst når primærkildene er inkludert i pensum)

evne til å skille mellom det som er relevant og ikke relevant for å svare på problemstillingen

har en kritisk innstilling til anvendt sekundærlitteratur og skiller mellom faglig holdbar sekundærlitteratur og andre tekster

evne til å foreta korrekte og gode valg når det gjelder form, struktur, formalia, språkføring og konvensjoner

 

anvender en større del av pensum enn det som strengt tatt er nødvendig uten å bli overflatisk

finner frem til relevant faglitteratur utover pensum

er i stand til å avgrense den gitte problemstillingen på en faglig fornuftig måte eller å formulere en selvstendig problemstilling

reflekterer teoretisk og metodisk

anvender og finner frem til relevant teori og metode-litteratur

er i stand til å bygge på kunnskap fra andre emner

utviser kritisk sans

viser evne til å reflektere over tematikken, gjennom problematisering og nyansering av tematikken generelt og momentene underveis

evner å formulere en konklusjon som ikke bare gjentar det som tidligere er sagt

benytter i større grad drøfting/diskusjon enn redegjørelse

 

Publisert 17. okt. 2016 11:12