Utfyllende karakterkriterier - Bachelor i kunsthistorie

A Studenten viser omfattende faglige kunnskaper og usedvanlig god teoretisk og metodisk innsikt. Evnen til kritisk drøfting og dyptgående refleksjoner over emnet er meget god. Studenten viser fremragende kapasitet til både å formulere relevante problemstillinger, og til selvstendig analyse og tolkning. Studenten plasserer kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon på en svært god måte. Framstillingen er svært godt strukturert, med presis begrepsanvendelse, utmerket språkføring og nøyaktig referansebruk. Studenten viser et refleksjonsnivå og en faglig forståelse langt over gjennomsnitt.

B Studenten viser meget gode kunnskaper og god teoretisk og metodisk innsikt.
Evnen til å anvende disse til kritisk drøfting og en omfattende refleksjon over emnet er god. Studenten har meget god kapasitet både til å formulere relevante problemstillinger, og til selvstendig analyse og tolkning. Studenten plasserer kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon på en meget god måte. Framstillingen er meget godt strukturert, med presis begrepsanvendelse, god språkføring og god referansebruk. Studenten viser et refleksjonsnivå og en faglig forståelse over gjennomsnitt.

C Studenten har gode kunnskaper. Den teoretiske og metodiske innsikten er tilfredsstillende, men graden av selvstendig drøfting og kritisk sans er ikke godt utviklet og refleksjonsnivået noe begrenset. Framstillingen viser at studenten har kapasitet til å formulere relevante problemstillinger og å gjennomføre analyse og tolkning. Studenten kan dessuten plassere kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingen er tilfredsstillende strukturert, med relativt god begrepskunnskap, språkføring og referansebruk.

D Studenten har tilstrekkelige kunnskaper men kan i liten grad redegjøre for teoretiske og metodiske sammenhenger. Studenten viser liten selvstendighet og kritisk sans i drøftingen av emnet. Evnen til refleksjon er begrenset, likeså kapasiteten til å formulere relevante problemstillinger. Analyse og tolkning er ikke tilfredsstillende gjennomført. Studenten kan i liten grad plassere kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingens struktur er uryddig, og begrepskunnskapen, språkbruken og referansebruken er mindre god.

E Studenten viser et minstemål av relevante kunnskaper, men mangler oversikt. Studenten kan ikke redegjøre for teoretiske og metodiske sammenhenger. En selvstendig og kritisk sans i drøftingen av emnet er nærmest framværende. Kapasiteten til å formulere relevante problemstillinger, til å analysere og tolke er svært liten. Studenten plasserer ikke kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingen er uryddig og begrepskunnskapen, språkbruken og referansebruken er minimalt utviklet.

F Studenter mangler kunnskaper og kan ikke formulere problemstillinger eller
gjennomføre noen drøftelser av teoretisk, metodisk eller faghistorisk art. Besvarelsen kan ikke aksepteres.


 

Publisert 24. juni 2015 20:37