Karakterbeskrivelser for masteroppgaver (30 stp) innenfor Asia- og Midtøsten-studier

En masteroppgave på 30 studiepoeng skiller seg fra en masteroppgave på 60 studiepoeng på to måter:

 1. Den blir normalt fullført over ett semester (til motsetning fra to) og vil derfor være betydelig kortere (ca. 35-50 sider).
 2. Det stilles andre krav til omfang: Sekundærlitteraturen (faglitteraturen) vil være mer avgrenset, gjerne til bestemte forfattere eller bøker, fortrinnsvis valgt i samråd med veileder, i tillegg til litteratur fra tidligere emner. Primærmaterialet vil være av mindre omfang, gjerne samlet inn i løpet av et kortvarig feltarbeid (minimum tre uker).

Det stilles imidlertid ikke andre krav til problemstilling, kjennskap til den faglitteraturen som er valgt, metodevalg, analyse, struktur eller språkføring.

A

Karakteren A gis for en uvanlig god oppgave. Den gis for en overbevisende akademisk oppgave som utmerker seg ved å vise selvstendighet både i bruk av kilder, analyse og fremstilling. En A- oppgave bør overbevise på nesten alle punkter, men kan ha mindre feil hvor disse ikke går ut over helhetsinntrykket.

 • Problemstilling: klart formulert og har tydelig relevans i forhold til fagfeltet; godt forankret i litteraturgjennomgangen; i den utstrekning det er nødvendig for tema, viser oppgaven klar forståelse av den utvalgte faglitteraturen.
 • Empiri og/eller primærkilder: oppgaven gjør bruk av egen empiri og/eller primærkilder (skriftlige eller muntlige) på landets originalspråk; viser en god språkbeherskelse og en overbevisende forståelse for, og bruk av, primærkildene.
 • Faglitteratur: gjør aktivt bruk av utvalgt faglitteratur i den utstrekning det er relevant for tema; kritisk og klart selvstendig drøfting av deler av faglitteraturen.
 • Analyse: viser tydelig selvstendighet og refleksjon over faglige problemstillinger.
 • Metodebruk: tydelig presentasjon av metode; kritisk og reflekterende i forhold til egen metodebruk.
 • Struktur og utforming: oppgaven er bygget opp slik at det er en tydelig sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon.
 • Språkføring: meget god og uten vesentlige feil og mangler.
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: uten betydelige feil.
 • Referanseapparat: uten betydelige feil.

B

Karakteren B gis for en oppgave som er over gjennomsnittlig bra, og som viser god innsikt i feltet samt god vurderingsevne og selvstendighet i analyse av materialet.

 • Problemstilling: tydelig formulert og godt forankret i litteraturgjennomgangen; i den utstrekning det er nødvendig for tema, viser oppgaven god forståelse av den utvalgte faglitteraturen.
 • Empiri og/eller primærkilder: oppgaven er delvis basert på egen empiri og/eller god bruk av primærkilder (skriftlige eller muntlige) på landets originalspråk; viser en god forståelse for, og bruk av, empiri/primærkilder.
 • Fagitteratur: viser selvstendig drøfting og innsikt i teori i den utstrekning det er relevant for tema.
 • Analyse: kompetent og reflektert drøfting av faglige problemstillinger knyttet til materialet.
 • Metodebruk: tydelig presentasjon av metode; drøfter metodens styrke og svakheter.
 • Struktur og utforming: oppgaven er bygget opp slik at det er en god sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon.
 • Språkføring: god og uten vesentlige feil og mangler.
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: kun mindre feil.
 • Referanseapparat: uten betydelige feil.

C

Karakteren C gis for en jevnt god og selvstendig akademisk oppgave, godt forankret i den utvalgte faglitteraturen og forøvrig tilfredsstillende med henblikk på empiri, metode, analyse og utforming.

 • Problemstilling: tydelig formulert og forankret i litteraturgjennomgangen; klar sammenheng mellom litteraturgjennomgang, problemstilling og utforming.
 • Empiri og/eller primærkilder: deler av oppgaven er basert på egen empiri og/eller bruk av primærkilder (skriftlige eller muntlige) på originalspråket.
 • Faglitteratur: viser kjennskap til den utvalgte faglitteraturen; kjenner nødvendige teoretiske begreper og viser evne til å anvende disse.
 • Analyse: viser en viss grad av selvstendighet og evne til refleksjon over tema.
 • Metodebruk: er avklart omkring egen bruk av metode; drøfter styrker og svakheter ved valgt metode; anvender selve metoden i analysen.
 • Struktur og utforming: oppgaven er bygget opp slik at det er en tilfredsstillende sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon.
 • Språkføring: tilfredsstillende og uten vesentlige feil og mangler.
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: stort sett i orden.
 • Referanseapparat: uten betydelige feil.

D—F

Sentrale kriterier

 • Problemstilling
 • Empiri
 • Faglitteratur
 • Analyse
 • Transkripsjon
 • Metodebruk

Andre kriterier

 • Struktur og utforming
 • Språkbeherskelse
 • Omfang og tidsbruk
 • Referanseapparat

Karakteren D gis for en oppgave som har vesentlige mangler, men som likevel er brukbar. En slik oppgave har klare svakheter, også på sentrale kriterier, men har samtidig sterke sider.

Karakteren E gis for en oppgave som kun tilfredsstiller minimumskravene, men som fortsatt er tilstrekkelig. En slik oppgave har klare svakheter på de fleste, men ikke alle, av de sentrale kriteriene.

Karakteren F gis for en oppgave som ikke klarer å oppfylle minimumskravene og hvor prestasjonen er utilstrekkelig. En slik oppgave er svak på alle kriterier eller utilfredsstillende på sentrale områder.

Publisert 24. juni 2015 20:37 - Sist endret 21. juni 2016 10:23