Karakterbeskrivelser for masteroppgaver på kulturhistorie, museologi og religionshistorie

C

Karakteren C gis for en jevnt god og selvstendig akademisk oppgave, godt forankret i den viktigste faglitteraturen og for øvrig tilfredsstillende med

henblikk på empiri, metode, analyse og utforming.

 • Problemstilling: tydelig formulert, og forankret i litteraturgjennomgangen; klar sammenheng mellom litteraturgjennomgang, problemstilling og utforming
 • Empiri og/eller primærkilder: deler av oppgaven er basert på egen empiri og/eller bruk av primærkilder (skriftlige eller muntlige)
 • Teori og faglitteratur: viser kjennskap til relevant faglitteratur, inkludert en viss breddekjennskap; kjenner nødvendige teoretiske begreper og anvender disse
 • Analyse: viser en viss grad av selvstendighet og evne til refleksjon over tema
 • Metodebruk: er avklart omkring egen bruk av metode; drøfter styrke og svakheter ved valgte metode; og anvender selve metoden i analysen
 • Struktur og utforming: oppgaven er oppbygget slik at det er tilfredsstillende sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon
 • Språkføring: tilfredsstillende
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: stort sett i orden
 • Referanseapparat: uten betydelige feil

A

Karakteren A gis for usedvanlig gode oppgaver. Den gis for en fremragende akademisk oppgave som utmerker seg ved å vise selvstendighet både i bruk av kilder, analyse og fremstilling. En A-oppgave bør overbevise på nesten alle punkter, men kan ha mindre feil hvor disse ikke går ut over helhetsinntrykket

 • Problemstilling: selvstendig og klart formulert og med tydelig relevans for fagfeltet; svært godt forankret i litteraturgjennomgang. Oppgaven viser en klar forståelse for relevant teori
 • Empiri og/eller primærkilder: oppgaven gjør bruk av egen empiri og/eller primærkilder (skriftlige eller muntlige), viser en solid språkbeherskelse og en overbevisende forståelse for og bruk primærkildene
 • Teori og faglitteratur: gjør aktiv bruk av teori i den utstrekning det er relevant for tema; kritisk og klart selvstendig drøfting av deler av faglitteraturen
 • Analyse: viser tydelig selvstendighet, kritisk sans og svært gode refleksjoner over faglige problemstillinger
 • Metodebruk: tydelig presentasjon av metode, kritisk og reflekterende i forhold til egne metodevalg
 • Struktur og utforming: oppgaven er oppbygget slik at det er stringent sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon
 • Språkføring: meget god og uten vesentlige feil og mangler
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: uten betydelige feil
 • Referanseapparat: uten betydelige feil; vitner om bred lesning

B

Karakteren B gis til oppgaver som er over gjennomsnittlig bra, og som viser solid beherskelse av feltet samt god vurderingsevne og selvstendighet i analyse av materialet.

 • Problemstilling: tydelig formulert og godt forankret i litteraturgjennomgangen; i den utstrekning det er nødvendig for tema, viser oppgaven god innsikt i relevant teori
 • Empiri og/eller primærkilder: oppgaven er delvis basert på egen empiri og/eller god bruk av primærkilder (skriftlige eller muntlige), og viser god forståelse for og bruk av disse
 • Teori og faglitteratur: viser breddekunnskap innenfor faglitteraturen, viser selvstendig drøfting og innsikt i teori i den utstrekning det er relevant for tema
 • Analyse: kompetent og reflektert drøfting av faglige problemstillinger knyttet til materialet
 • Metodebruk: tydelig presentasjon av metode, drøfter metodens styrke og svakheter
 • Struktur og utforming: oppgaven er oppbygget slik at det er god sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon
 • Språkføring: god og uten vesentlige feil og mangler
 • Bruk av vitenskapelig transkripsjon: kun mindre feil
 • Referanseapparat: uten betydelige feil

D

Karakteren D gis til oppgaver som har vesentlige mangler.

En slik oppgave har klare svakheter, men imøtekommer samtidig enkelte av de oppsatte kriterier som formulering og operasjonalisering av problemstilling, eller relevant bruk av empiri/teori og faglitteratur, evne til analyse eller refleksjoner omkring metode. Andre kriterier er struktur og utforming, språkbeherskelse, omfang og tidsbruk, kjennskap til referansekonvensjoner.

E

Karakteren E gis til oppgaver som ikke tilfredsstiller mer enn minimumskravene til en masteroppgave. En slik oppgave har klare svakheter på de fleste, men ikke alle, av de sentrale kriteriene:

 • Problemstilling
 • Empiri
 • Teori og faglitteratur
 • Analyse
 • Transkripsjon
 • Metodebruk

Andre kriterier

 • Struktur og utforming
 • Språkbeherskelse
 • Omfang og tidsbruk
 • Referanseapparat

F

Karakteren F gis til oppgaver hvor minimumskravene ikke er oppfylt og hvor prestasjonen generelt er utilstrekkelig. En slik oppgave er svak i henhold til alle kriterier eller utilfredsstillende på sentrale områder.

Publisert 24. juni 2015 20:44 - Sist endret 24. juni 2015 20:44