Fagspesifikke karakterbeskrivelser for lingvistikk

A – fremragende

Fremragende prestasjon som viser en selvstendig og original tilnærming til problemstillingen.

Besvarelsen viser at kandidaten til fulle behersker alle sider ved pensum, og kan bruke begreper og analysemetoder systematisk, kritisk og nøyaktig. Kandidaten demonstrerer et høyt kunnskapsnivå og svært god analytisk kompetanse. Framstillingen er klar og presis, med tydelig sammenheng mellom ulike deler av oppgaven, og med korrekt bruk av terminologi og notasjon.

B – meget god

Prestasjon som viser meget god beherskelse av sentrale begreper og analysemetoder, og evne til å anvende disse systematisk på oppgaver eller problemstillinger som krever sammenstilling av flere tilnærminger som er tatt opp på emnet.

Besvarelsen er preget av gode resonnementer og gjennomgående meget god kjennskap til pensumlitteraturen, og relevant og meget god bruk av teori. Framstillingen er klar og velstrukturert, med i all hovedsak riktig bruk av terminologi og notasjon.

C – god

God prestasjon der kandidaten viser evne til å løse oppgaver fra de fleste deler av emnet, og/eller svarer på problemstillingen med rimelig grad av relevans.

Besvarelsen viser god beherskelse av sentrale begreper og analysemetoder i emnet, og god kjennskap til de vesentligste delene av pensumlitteraturen. Den er noe mangelfull når det gjelder å anvende kunnskapen på en måte som krever mer enn bare repetisjon av pensumdefinisjoner eller -eksempler, og/eller med hensyn til indre konsistens. Framstillingen er grei å forstå, men kan ha en del formelle mangler.

D – brukbar

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.

Kandidaten gjør tydelig forsøk på å besvare problemstillingen, og deler av besvarelsen er relevant, men har også deler som er irrelevante, unødvendige, feilaktige eller mangelfulle.

Besvarelsen viser kjennskap til de viktigste begrepene og analysemetodene i emnet, men kandidaten har problemer med å bruke dem systematisk i alle ledd av oppgaveløsningen eller drøftingen. Framstillingen er stort sett forståelig, men kan ha en god del formelle mangler.

E – tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Besvarelsen viser at kandidaten har kjennskap til begreper og analysemetoder fra flere deler av kurset, og at han/hun til en viss grad kan bruke sine kunnskaper til å løse oppgaver, men bruken av begreper og/eller metoder er preget av feil og misforståelser, eller besvarelsen er i liten grad relevant for problemstillingen. Besvarelsen er preget av bruk av tilfeldige eksempler heller enn systematisk drøfting, og viser liten grad av selvstendighet i resonnement eller metodebruk.

F – ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

Besvarer ikke problemstillingen, eller gir hovedsakelig ukorrekte svar på oppgaver. Dokumenterer ikke kunnskap om sentrale områder i pensum. Besvarelsen viser at kandidaten har manglende kjennskap til sentrale begreper og analysemetoder, eller manglende evne til å bruke sine kunnskaper til å løse oppgaver eller diskutere faglige problemstillinger.

Publisert 21. juni 2016 10:29 - Sist endret 21. juni 2016 10:31