Karakterveiledning for masteroppgave på Institutt for medier og kommunikasjon

Dette er en generell veiledning til karakterene fra A til F for en masteroppgave på Institutt for medier og kommunikasjon på Det humanistiske fakultet. 

A (fremragende)

Klart formulerte problemstillinger, besvarer disse og gjennomfører analyse, argumentasjon og dokumentasjon i tråd med problemstillingen. Gjør eksplisitt og meget godt rede for teoretiske og metodiske hovedvalg, som skal være relevant i forhold til problemstillingen.

Oversiktlig og begrunnet framstilling, presist og klart språk, konsekvent og riktig gjennomført referansebruk. Overbevisende med hensyn til faktakunnskaper og svært god kjennskap til forskningslitteraturen: demonstrerer gode kunnskaper om relevant tidligere forskning på feltet.

Relevante teoretiske perspektiver, selvstendighet i framstilling og diskusjon av disse. Eventuelle empiriske analyser på et høyt nivå, godt og riktig gjennomført. Meget interessante perspektiver. Demonstrerer meget god forståelse av sentrale begreper og konsistent bruk av disse i framstillingen. Klarhet, selvstendige og interessante resonnementer. Holder seg innenfor de omfangsbegrensinger som er definert med mindre helt spesielle hensyn tilsier at disse begrensingene overskrides.

Tildels fremragende og originalt arbeid som bekrefter en meget god forståelse og håndtering av teoretiske og analytiske momenter. Høyt kunnskapsnivå. Selvstendig.

B (meget god)

Klart formulerte problemstillinger, besvarer disse. God sammenheng mellom problemstillinger, teori og empiri. Gjør rede for teoretiske og metodiske hovedvalg, som er relevante i forhold til problemstillingen.

Oversiktlig og begrunnet framstilling, presist og klart språk. God oversikt over kunnskapsfeltet og kjennskap til forskningslitteraturen, kompetent gjennomførte empiriske analyser, interessante perspektiver. Selvstendig bruk av kunnskapen. Demonstrerer god forståelse av sentrale begreper.

Relevante teoretiske perspektiver. Holder seg innenfor de omfangsbegrensinger som er definert med mindre helt spesielle hensyn tilsier at disse begrensingene overskrides.

Et meget godt arbeid når det gjelder analyse, metode, presentasjon og kjennskap til litteratur.

C (god)

En god oppgave på alle viktige punkter. Oppgaven har gode problemstillinger, men disse kan være noe mangelfulle eller uklart formulerte. Rimelig god sammenheng mellom problemstillinger, teori og empiri. Gjør rimelig godt rede for teoretiske og metodiske hovedvalg, som er mer eller mindre relevante i forhold til problemstillingen.

Gode faktakunnskaper, og en godt gjennomført analyse som er godt presentert og forankret i litteraturen.

Andre momenter som kan komme til anvendelse på dette nivået vil kunne være noe uklar og upresis språkbruk, til dels inkonsistent bruk av begreper, noe uklar struktur, noe  mangelfull framstilling av fakta eller teoretiske perspektiver, noe overskridelse av de omfangsbegrensinger som er definert uten at helt spesielle hensyn tilsier dette.

D (brukbar)

Oppgaven er ytre sett gjennomført etter de kriterier som gjelder for format for oppgaven, herunder lengde, formatering og kildehenvisninger, men har flere store og betydelige mangler. Nokså god sammenheng mellom problemstilling, teori og empiri, men mangler forbundet med fagfeltets kunnskapselementer. Kan ikke benytte kunnskapen selvstendig.

Stort sett en brukbar oppgave, men med betydelige svakheter mht. problemstilling, design, analyse, metode eller presentasjon.

Andre momenter som kan komme til anvendelse på dette nivået vil kunne være uklar og upresis språkbruk, inkonsistent bruk av begreper, uklar struktur, noe feilaktig eller mangelfull framstilling av fakta eller teoretiske perspektiver, noe overskridelse av de omfangsbegrensinger som er definert uten at helt spesielle hensyn tilsier dette, unødvendige eller irrelevante innslag, innforstått eller utydelig framstillingsform, feilaktig eller inkonsistent referansebruk.

E (tilstrekkelig)

Tilfredsstiller bare minimumskravene med tanke på å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid og levere en oppgave i henhold til de kriterier som gjelder for format for oppgaven, herunder lengde, formatering og kildehenvisninger. Oppgaven har store og betydelige mangler på svært mange av de punktene som er nevnt i siste avsnitt under nivå D.

Problemstillingen er kun i liten grad besvart, og/eller formulert med betydelige mangler eller uklarheter.

Mangler detaljkunnskap og oversikt. Lite selvstendig arbeid.

F stryk

Tilfredsstiller ikke minimumskravene med tanke på å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid og levere en oppgave i henhold til de kriterier som gjelder for format for oppgaven, herunder lengde, formatering og kildehenvisninger. Mestrer ikke vitenskapelige arbeidsmetoder og behersker ikke kunnskapsfeltet. Problemstillingen er uklar, mangelfull eller ubesvart. Oppgaven er preget av upresist/umodent språk, uklare resonnementer, uklar struktur, manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

Publisert 26. okt. 2020 11:34 - Sist endret 26. okt. 2020 11:34