Utdypende karakterbeskrivelser for Farmasøytisk institutt

A – Fremragende

En fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Besvarelsen viser et høyt kunnskapsnivå og svært god faglig oversikt. Kandidaten viser stor grad av selvstendighet og svært god forståelse og vurderingsevne. Prestasjonen viser at kandidaten behersker begrepene og har svært god oversikt over sammenhenger. Fremstillingen er strukturert, klar og presis med korrekt bruk av fagterminologi. Kunnskapsnivået danner et særdeles godt grunnlag for videre studier innen farmasøytiske profesjonsfag eller selvstendig og analytisk profesjonsutøvelse.

B – Meget god

En meget god prestasjon. Kandidaten har gode kunnskaper innen alle deler av emnet og viser god faglig oversikt. Kandidaten viser meget god forståelse, vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen viser at kandidaten behersker begrepene og har god oversikt over sammenhenger. Fremstillingen er klar og presis med riktig bruk av fagterminologi. Kunnskapsnivået danner et meget godt grunnlag for videre studier innen farmasøytiske profesjonsfag eller selvstendig profesjonsutøvelse.

C – God

En gjennomsnittlig og jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser gode kunnskaper innen de sentrale deler av emnet og god forståelse, vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. Fremstillingen er oversiktlig og godt forståelig med god bruk av fagterminologi. Kunnskapsnivået danner et godt grunnlag for videre studier innen farmasøytiske profesjonsfag eller selvstendig profesjonsutøvelse.

D – Nokså god

Prestasjonen er under gjennomsnittet. Prestasjonen er klart akseptabel, men har noen vesentlige mangler. Kandidaten har ikke oversikt over alle viktige områder, men har brukbar kjennskap til de viktigste deler av emnet. Kandidaten viser en viss grad av selvstendighet og tilstrekkelig vurderingsevne. Fremstillingen er språklig forståelig og sammenhengende med akseptabel bruk av fagterminologi, men med enkelte unøyaktigheter. Kunnskapsnivået danner et akseptabelt grunnlag for videre studier innen farmasøytiske profesjonsfag eller selvstendig profesjonsutøvelse.

E – Tilstrekkelig

Prestasjonen er tilstrekkelig og tilfredsstiller minimumskravene. Kandidaten viser tilstrekkelig vurderingsevne. Besvarelsen viser at kandidaten har kjennskap til begreper og anvendelser innen emnet, men mangler faglig oversikt og viser liten grad av forståelse. Fremstillingen er språklig forståelig og sammenhengende, men røper også feil og misforståelser. Kunnskapsnivået er på et minimumsnivå for videre studier innen farmasøytiske profesjonsfag eller selvstendig profesjonsutøvelse.

F – Ikke bestått

Prestasjonen tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kandidaten viser uakseptabelt store mangler innen emnet. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Kunnskapsnivået er for lavt for å danne et akseptabelt faglig grunnlag for videre studier innen farmasøytiske profesjonsfag eller profesjonsutøvelse. Besvarelser som bare viser beherskelse av en avgrenset del av emnet vil normalt ikke være tilstrekkelig.

Publisert 16. mars 2021 17:48 - Sist endret 16. mars 2021 17:48