Vurderingskriterier for eksamener ved Matematisk Institutt

Under følger en oversikt over instituttets vurderingskriterier slik disse ble vedtatt i instituttstyret 11. mars 2004.

Vurderingskriteriene er basert på et forslag utabeidet av en komite bestående av Kristin Amundsen, Ørnulf Borgan, Tom Lindstrøm, Geir K. Pedersen og Marie E. Rognes, og er revidert i henhold til behandling i instituttstyret. Komiteen har laget forslag til vurderingskriterier for følgende eksamensformer:

Forslagene er felles for alle avdelingene ved instituttet. Komiteen har funnet at dette er den ryddigste og mest oversiktlige løsningen selv om det medfører at ikke alle delene av beskrivelsene passer like godt for alle kurs. Forslagene for skriftlige og muntlige eksamener er felles for alle nivåer, selv om komiteen primært har hatt disse nivåene i tankene:

 • skriftlig eksamen med karakterskala A-F: bachelornivå og begynnende masternivå
 • muntlig eksamen med karakterskala A-F: masternivå
 • muntlig eksamen med karakterskala bestått/ikke bestått: doktorgradsnivå

Kriteriene for "muntlig eksamen med karakterskala bestått/ikke bestått" er frittstående og ikke knyttet opp mot beskrivelsene for "muntlig eksamen med karakterskala A-F" Når de samme kriteriene skal gjelde på flere nivåer og flere fag, kan formuleringene fort virke runde og lite forpliktende. Komiteen vil derfor legge ved en "leserveiledning".

Leserveiledning

Alle som har forsøkt å sette karakterer etter verbale kriterier, vet at en hel besvarelse sjelden passer nøyaktig til en av karakterbeskrivelsene. Oftest er det slik at en del av besvarelsen passer til en karakterbeskrivelse, mens en annen del passer bedre til en helt annen karakter. Da vi laget beskrivelsene, tenkte vi oss at sensuren skulle ende opp med den karakteren som i helhet passet best. Kriteriene er altså ikke å oppfatte som absolutte minstekrav - dersom en kandidat tilfredsstiller fem av kravene til en B, men på det sjette kriteriet ikke når lenger opp enn til C, skal kandidaten ha B! Denne tommelfingerregelen må imidlertid brukes med en viss fornuft og forsiktighet slik at man ikke kommer i skade for å se bort fra det kriteriet som i særlig grad skiller en karakter fra den neste - i beskrivelsen av A på lang masteroppgave vil det for eksempel være lite tilrådelig å se bort fra kravet om at kandidaten "viser en usedvanlig grad av modenhet og fantasi, og har selv generert viktige problemstillinger og løsningsmetoder i oppgaven".

For å dekke flere fag og flere kursnivåer med de samme beskrivelsene, har vi måttet bruke ganske generelle betegnelser - vi bruker f.eks. ordet "argumenter" der en matematiker kanskje ville synes at "bevis" var mer presist. Disse samle-betegnelsene må tolkes utifra kursets nivå og innhold - i et matematikkurs der bevis står sentralt, vil det være naturlig å tolke "argumenter" som (blant annet) "bevis", mens det i et anvendt mekanikkurs kan være naturlig å tenke på andre typer argumenter. Et annet "samleord" av denne typen er "veldokumentert" brukt om masteroppgaver. I en oppgave med mye numerikk kan dette blant gå på at koden er grundig og kritisk testet, mens det i andre typer oppgaver kan dreie seg om å dokumentere andre aspekter av fremstillingen. I noen tilfeller kan enkelte kriterier være irrelevante (f.eks. krav om at kandidater skal beherske de anvendelsesmessige aspektene av kurs der anvendelser knapt nevnes), og i så fall bør man bare se bort fra disse kriteriene under sensureringen.


Vurderingskriterer for skriftlige eksamener i matematiske fag med karakterskala A-F

For denne type eksamener anbefaler instituttet at man tar utgangspunkt i prosedyren som Norsk Matematikkråd har utarbeidet. Denne er som følger:

 • Innledningsvis gis det poeng på hver oppgave, normert slik at maksimal skåre er 100.
 • Deretter regner man ut et gjennomsnitt (eventuelt et veid gjennomsnitt dersom de ulike oppgavene bør ha forskjellig vekt).
 • Gjennomsnittet regnes til slutt om til en bokstavkarakter ved å ta utgangspunkt i følgende intervaller:
  • 92 - 100 poeng A
  • 77 - 91 poeng B
  • 58 - 76 poeng C
  • 46 - 57 poeng D
  • 40- 45 poeng E
  • 0- 39 F

Grensene for de ulike karakterene må imidlertid vurderes og eventuelt justeres i lys av oppgavesettets vanskelighetsgrad og form. Som en ekstra veiledning er det også utarbeidet verbale beskrivelser av de ulike karakterene. Disse vil ikke alltid være fullt ut relevante, men kan f.eks. benyttes i diskusjonen om karaktergrensene. Disse er som følger:
 

Symbol Betegnelse
 
A Fremragende Fremragende prestasjon der kandidaten har løst problemer som krever fantasi og innsikt. Besvarelsen viser at kandidaten fullt ut behersker både de begrepsmessige, regnetekniske og anvendelsesmessige delene av emnet. Fremstillingen er klar og presis med korrekt bruk av notasjon og fagterminologi. Noen få mindre feil eller blanke punkter kan tillates.
B Meget god Meget god prestasjon der kandidaten har løst problemer som går utover det rutinemessige, og som krever god oversikt over emnet. Besvarelsen viser meget god beherskelse av de sentrale teknikkene, begrepene og anvendelsene i kurset. Fremstillingen er klar og med stort sett riktig bruk av terminologi og notasjon.
C God Gjennomsnittlig prestasjon der kandidaten har løst oppgaver av middels vanskelighetsgrad fra de fleste deler av kurset. Besvarelsen viser god beherskelse av de sentrale teknikkene, begrepene og anvendelsene i kurset, men kandidaten har ikke i særlig grad klart å anvende sine ferdigheter og kunnskaper på oppgaver som går ut over det rutinemessige. Fremstillingen er grei å forstå, men kan ha en del formelle mangler.
D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet der kandidaten har løst eller kommet et stykke på vei med oppgaver fra flere sentrale deler av kurset. Besvarelsen viser kjennskap til de viktigste teknikkene, begrepene og anvendelsene i kurset, men kandidaten har vanskelig for å komme helt i mål selv på rutinepregede oppgaver. Fremstillingen er stort sett forståelig, men kan ha en god del formelle mangler.
E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Besvarelsen viser at kandidaten har kjennskap til begreper, teknikker og anvendelser fra flere deler av kurset, og at han/hun til en viss grad kan bruke sine kunnskaper til å løse oppgaver. Fremstillingen er stort sett forståelig, men røper klare feil og misforståelser.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Besvarelsen viser at kandidaten har manglende kjennskap til sentrale teknikker, begreper og anvendelser, eller manglende evne til å bruke sine kunnskapene til å løse oppgaver. Besvarelser som bare viser beherskelse av en avgrenset del av emnet, vil normalt havne i denne kategorien.

 

Vurderingskriterier for muntlige eksamener i matematiske fag med karakterskala A-F

For denne type eksamener anbefaler instituttet at man tar utgangspunkt i følgende verbale beskrivelser:
 

Symbol Betegnelse
 
A Fremragende Fremragende prestasjon der kandidaten viser meget god oversikt over emnet. Presentasjonen viser at kandidaten både behersker begrepene, anvendelsene og det tekniske apparatet, og at han/hun har meget god oversikt over de tematiske sammenhengene. Innenfor pensumets rammer fremstår kandidaten som en fullverdig samtalepartner for eksaminator og sensor. Fremstillingen er klar, presis og velorganisert med korrekt bruk av fagterminologi. Noen mindre unøyaktigheter kan tillates.
B Meget god Meget god prestasjon der kandidaten viser oversikt og innsikt. Kandidaten kan på en meget god måte gjøre rede for sentrale begreper, anvendelser og argumenter, og hun/han kan presentere viktige temaområder på en måte som viser at med noen mindre unntak er pensum fordøyet og bearbeidet. Fremstillingen er klar og presis med riktig bruk av fagterminologi.
C God Gjennomsnittlig prestasjon der kandidaten viser god forståelse av sentrale deler av kurset. Kandidaten kan gjøre rede for hovedtrekkene i de fleste sentrale begreper, anvendelser, og argumenter, men presentasjonen viser tegn på manglende oversikt og/eller selvstendighet. Fremstillingen er grei å forstå, men kan ha en del formelle mangler.
D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet der kandidaten viser god kjennskap til de sentralene delene av emnet, men har vanskelig for å presentere begreper, anvendelser og argumenter på en fullverdig måte. Kandidaten viser tydelige tegn på manglende oversikt. Fremstillingen er forståelig, men unøyaktig og med formelle mangler.
E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Presentasjonen viser at kandidaten har kjennskap til grunnleggende begreper, anvendelser og teknikker fra flere deler av kurset, men har vanskelig for å beskrive argumenter og sammenhenger utover det aller mest grunnleggende. Fremstillingen er stort sett forståelig, men røper klare feil og misforståelser.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Presentasjonen viser manglende kjennskap til sentrale teknikker, begreper og anvendelser, eller manglende evne til å beskrive innholdet i og sammenhengen mellom sentrale deler av pensum. Presentasjoner som bare viser beherskelse av en avgrenset del av emnet, vil normalt havne i denne kategorien.


 

Vurderingskriterier for muntlige og skriftlige eksamener i matematiske fag med karakterskala bestått/ikke bestått

For denne type eksamener anbefaler instituttet at man tar utgangspunkt i følgende verbale beskrivelser:

 

Symbol
 
Bestått

Besvarelsen/presentasjonen viser at kandidaten har bred faglig kunnskap innen hele emnet, og god kunnskap innen de mest sentrale områdene. Bruken av fagterminologi er tilfredsstillende og besvarelsen/presentasjonen er klar og presis. Kandidaten viser også god faglig vurderingsevne og selvstendighet. Hvis laboratoriearbeid, feltarbeid og lignende inngår i eksamenen, må kandidatens tekniske ferdigheter være tilstrekkelig til å kunne gjennomføre slike oppgaver på en selvstendig og sikker måte.

Kravet om bred kunnskap i emnet betyr at det ikke kan være store kunnskapshull innen pensum. Manglende eller utilfredsstillende besvarelse av enkelte oppgaver kan derfor ikke kompenseres ved svært god besvarelse av andre. Oppgavene kan likevel vektes ulikt under vurderingen, avhengig av hvor sentrale de er for emnet.

Ikke bestått

Besvarelsen/presentasjonen viser at kandidaten har mangelfull kunnskap innen sentrale områder av pensum, eller betydelige kunnskapshull i mer perifere temaer. Kandidaten har ikke tilstrekkelig faglig kunnskap, metodiske ferdigheter eller generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbyttet fra emnet på en selvstendig måte.


Som nevnt innledningsvis, er de verbale beskrivelsene av bestått/ikke bestått ikke knyttet opp mot beskrivelsene for eksamen med karakterskala A-F. Ettersom bestått/ikke bestått i hovedsak benyttes i ph.d.-studiet, vil det uansett være vanskelig å koble de to skalaene. En ph.d.-student vil normalt forventes å være mer faglig moden enn en masterstudent.
 

Det er imidlertid noen ganger nødvendig å konvertere bokstavkarakterere til "bestått/ikke bestått". Dette gjelder spesielt når en kandidat har avlagt eksamen i et mastergradsemne som senere skal tas inn i pensumdelen av et ph.d.-studium. I slike tilfeller kreves det minst karakter B for å få emnet godkjent under ph.d.

 

Publisert 24. juni 2015 21:37 - Sist endret 8. sep. 2015 11:04