English version of this page

Anbefalte normer for karakterfastsetting på statsvitenskap

Fagspesifikke kriterier vedtatt i Det nasjonale fagråd for statsvitenskap 27.10.05

 

Karakter

Generell kvalitativ beskrivelse

(UHR/UiO)

Fagspesifikk beskrivelse:

Bacheloremner
(statsvitenskap)

Fagspesifikk beskrivelse:

Masteremner
(statsvitenskap)

Fagspesifikk beskrivelse:

Masteroppgaven
(statsvitenskap)

 

A

Fremragende

Fremragende presentasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Kandidaten behersker pensum på en fremragende måte. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes svært sikkert, selvstendig og reflektert ved drøfting av faglige problemstillinger. Korrekt bruk av kilder og referanser. Kandidaten har særdeles brede og solide kunnskaper innen emnet. Viser fremragende evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte. Fremragende oppgave med en original analyse, der problemstillingen er svært godt forankret i litteraturen på fagfeltet. Oppgaven utmerker seg også klart når det gjelder metodebruk og presentasjon av stoffet.

 

B

  Meget god

Meget god prestasjon
Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
Kandidaten behersker pensum meget godt. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes meget sikkert, selvstendig og reflektert ved drøfting av faglige problemstillinger. Korrekt bruk av kilder og referanser. Kandidaten har meget brede og solide kunnskaper innen emnet. Viser meget god evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte. Meget god analyse med en klar problemstilling som er meget godt forankret i litteraturen på fagfeltet. Oppgaven er også meget god når det gjelder metodebruk og presentasjon av stoffet.

 

C  

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. Kandidaten behersker pensum godt. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes sikkert og selvstendig ved drøfting av faglige problemstillinger. I hovedsak korrekt bruk av kilder og referanser. Kandidaten har brede og solide kunnskaper innen emnet. Viser god evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte. En god oppgave på alle viktige punkter. Klar problemstilling og en godt gjennomført analyse som er godt forankret i litteraturen på feltet. Oppgaven er også god når det gjelder metodebruk og presentasjon av stoffet.

 

D  

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Kandidaten har ufullstendige pensumkunnskaper. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes ujevnt. Visse mangler når det gjelder bruk av kilder og referanser. Kandidaten har ujevne kunnskaper innen emnet. Viser en viss evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte. Stort sett god oppgave med en brukbar analyse, men som også har noen vesentlige svakheter når det gjelder problemformulering, forskningsdesign, gjennomføring av analysen, metodiske ferdigheter eller presentasjon.

 

E  

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Kandidaten har klart mangelfulle pensumkunnskaper. Vesentlige feil eller mangler når det gjelder anvendelse av begreper, teorier og empirisk kunnskap. Viser også svak forståelse ved drøfting av faglige problemstillinger. Kandidaten har svake pensumkunnskaper. Viser i liten grad evne til å anvende kunnskapen på en selvstendig måte. En oppgave der analysen innfrir minimumskravene for vitenskapelig fremstilling og drøfting, men som har vesentlige mangler når det gjelder problemformulering, forskningsdesign, gjennomføring av analysen, metodiske ferdigheter eller presentasjon.

 

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Kandidaten behersker selv ikke elementære deler av pensum. Store hull i kunnskapen eller feilaktig gjengivelse og anvendelse av sentrale begreper og teorier. Kandidaten har meget svake pensumkunnskaper. Evner ikke å oppfylle minimumskrav i forhold til emnets læringsmål. En oppgave der analysen ikke innfrir minimumskravene for vitenskapelig fremstilling og drøfting, og som har meget vesentlige mangler når det gjelder problemformulering, forskningsdesign, gjennomføring av analysen, metodiske ferdigheter, sitatbruk eller presentasjon, eller som ikke tilfredsstiller en forskningsetisk minimumsstandard.

 

Veiledende tabell for forholdet mellom tidligere tallkarakterer og bokstavkarakterer som skal benyttes i henhold til ECTS-systemet. (Tabellen er basert på alle sensurvedtak ved Institutt for statsvitenskap (UiO) de tre siste årene som tallkarakterer var i bruk. Tabellen er utarbeidet av Bjørn Erik Rasch, og er ikke en offisiell konverteringsnøkkel el.l.)

BACHELOR

TALLKARAKTERER

MASTER

A

 1,8

A

1,9
2,0
2,1
2,2
B
B

2,3

2,4

C
C

2,5

2,6

D
D

2,7

2,8

2,9

E

3,0

E

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Den kvalitative forståelse av bokstavkarakterene må være litt ulik på bachelor- og masternivå, som følge av at det er en selektert gruppe studenter som fortsetter på masternivået.

 

Publisert 24. juni 2015 21:16 - Sist endret 7. feb. 2020 16:51