English version of this page

Obligatoriske aktivitetar

I 2020 gjeld særskilde reglar om fråvær frå obligatoriske aktivitetar på grunn av koronaviruset og Covid-19-pandemien. 

Kva er obligatoriske aktivitetar?

Mange emne har krav om deltaking i form av ulike aktivitetar. Desse krava er ofte ein føresetnad for å få lov til å ta eksamen.

Obligatoriske aktivitetar kan vere til dømes innleveringer av oppgåver, obligatorisk oppmøte til undervisning, å kommentere andre studentar sine arbeid eller halde munnlege framlegg. 

Sjå kvar emneside for informasjon om kva som er obligatoriske aktivitetar for kvart emne.

Særskilde reglar i 2020

Eigenmelding ved fråvær

I samband med Covid-19-pandemien aksepterer UiO eigenmelding ved fråvær frå obligatoriske aktivitetar.

Dersom du vert sjuk eller pålagd karantene, kan du sende melding til emnet sitt kontaktpunkt utan å legge ved dokumentasjon.

Du kan bruke eigenmelding ved alle obligatoriske aktivitetar og alle fråværsgrunnar.

Manglande gjennomføring

Dersom du på grunn av sjukdom eller pålagd karantene blir forhindra frå å gjennomføre obligatoriske aktivitetar, kan fakultetet etter ei nærare vurdering gi deg høve til å avlegge eksamen.

Dersom du på grunn av sjukdom eller pålagd karantene blant UiO sine tilsette ikkje får høve til å gjennomføre obligatoriske aktivitetar, skal fakultetet ordinært gi deg høve til å avlegge eksamen.

Dersom du på grunn av forhold relatert til koronavirus utanfor UiO sin kontroll ikkje får høve til å gjennomføre obligatoriske aktivitetar, skal fakultetet ordinært gi deg høve til å avlegge eksamen.

Gjentak av obligatoriske aktivitetar

Dersom du er omfatta av desse reglane, kan du bli pålagd å gjennomføre dei obligatoriske aktivitetane innan ei viss tid for at eksamensresultatet skal vere gyldig.

Fakultetsspesifikk informasjon om obligatoriske aktivitetar

Det humanistiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teologiske fakultet

Spørsmål?

Kontakt infosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 16. mars 2020 11:19 - Sist endret 6. okt. 2020 10:55