80-gruppe – Allmenn litteraturvitenskap (80LITT)

Om emnegruppen

Allmenn litteraturvitenskap har en historisk og komparativ orientering, hovedsakelig rettet inn mot den vestlige litterære tradisjon. De viktigste elementene i emnegruppen er studiet av litterære tekster fra flere språkområder, epoker og sjangere samt litteraturhistorie, historisk poetikk og moderne litteraturteori.

Oppbygging og gjennomføring
I første studieår leser studentene verk fra den vestlige litterære kanon fra antikken til i dag (LIT1301, LIT1302 og LIT1303.) I disse emnene får studentene innsikt i litteraturhistorie og poetikk og utvikler analyseferdigheter. Deretter følger et emne i litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (LIT2000) der studentene lærer seg å reflektere kritisk over litteraturens form og funksjon og sin egen lesepraksis.

I andre studieår velger studentene et fordypningsemne som enten er litteraturteoretisk eller knyttet til en litterær epoke eller sjanger (henholdsvis LIT2320 og LIT2340.)

I siste studieår tar studentene et fordypningsemne (20 sp) med bacheloroppgave. I dette emnet er det større faglig valgfrihet og studentene lærer seg å arbeide selvstendig med en litteraturvitenskapelig problemstilling knyttet til et tema. Det aktuelle temaet varierer fra semester til semester.

Kvalifisering for videre studier og arbeid
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som er en forutsetning for opptak til masterprogrammet allmenn litteraturvitenskap og masterstudieretningen litteraturformidling. Allmenn litteraturvitenskap kan brukes i arbeidslivet på alle felter der det er behov for kunnskap om litteratur, litterær tradisjon og litteraturteori. Studiet er nyttig i alle sammenhenger der det er behov for kompetanse i tolkning og formidling av ulike typer tekst og kulturuttrykk.

 

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50sp):

LIT1301 - Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng - Undervises: Vår og høst)

LIT1302 - Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng - Undervises: Vår og høst)

LIT1303 - Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng - Undervises: Vår og høst)

LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng - Undervises: Vår og høst)

Ett av fordypningsemnene (10sp):

LIT2300 - Litteraturteoretisk emne (10studiepoeng- Undervises: Hvert høstsemester).

LIT2320 - Litterært fordypningsemne: epokestudium (10 studiepoeng - Undervises: Hvert vårsemester.)

LIT2340 - Litterært fordypningsemne: sjangerstudium (10 studiepoeng - Undervises: Hvert høstsemester.)

EST2000 - Moderne estetisk teori (10 studiepoeng - Undervises: Hvert vårsemester)

Ett av fordypningsemnene med bacheloroppgave (20sp):

LIT3000 - Allmenn litteraturvitenskap: Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 sp. Undervises: Vår og høst)

LIT3462 - Kjønn og estetikk (20 studiepoeng - Undervises: Hvert vårsemester)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen inngår i studieretningen Allmenn litteraturvitenskap på bachelorprogrammet Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap