Beskrivelse av karaktertrinnene for KFL 2080/4080 Kjønn og oppvekst

Karaktertrinnene A-F

Studieprosessen, det vil si kunnskap om, og arbeidet med pensum, ligger til grunn for vurderingen. Generelt skal følgende tre kriterier være avgjørende:

Kunnskap Forståelse og analytisk evne Språklig formuleringsevne, relevans, etterrettelighet*

Kunnskapen er relatert til studiefagets hovedkomponenter - teorier om oppvekst, utvikling og kjønn, moderne barndom/familie/kjønn/klasse/etnisitet, skole og jevnalderkultur i et kjønns/endringsperspektiv, ungdomsalder, kropp og seksualitet) .

Analytisk evne er relatert til å kunne plassere, forstå og tolke empiriske funn om barn og ungdom på ulike alderstrinn i forhold til historisk kontekst, metodisk fremgangsmåte og teoretisk innfallsvinkel, samt evne til å sammenligne tekster på bakgrunn av en slik forståelse. For studenter på Masternivå vil dimensjonen analytisk forståelse bli tillagt større vekt enn for Bachelorstudenter.

Vektingen av det enkelte kriterium vil være avhengig av studienivå og oppgavetypen studenten stilles overfor. Det er den samlede vurderingen som fastsetter karaktersettingen slik at hvert enkelt kriterium ikke må ha samme karakter, for eksempel A for å nå opp til A på prestasjonen totalt. Skjønn forutsettes brukt i enhver sammenheng.

 


A- fremragende

Beste karakter. Studenten leverer en meget sterk prestasjon som klart utmerker seg. Dette er en student som viser stor grad av selvstendighet.

Alle dimensjoner av oppgaven skal være besvart på en utfyllende og relevant måte.

Studenten kan redegjøre meget godt for sitt pensum og kan plassere og drøfte tekstene i forhold til teoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger innen barne – og ungdomsforskningsfeltet. Oppgaven er kjennetegnet av et høyt analytisk nivå og av god historisk og vitenskapsteoretisk bevissthet.

Pensum brukes på en selvstendig måte i studentens argumentasjon. Pensumbruken er preget av bredde og/eller dypde på færre tekster.

Oppgaven er godt strukturert og formulert i et presist og stringent språk. Referanser og kildehenvisninger er utarbeidet i henhold til korrekt praksis.

 

B- meget god

Nest beste karakter. Studenten leverer en meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet.

Dette er også en student som viser evne til selvstendighet.

De fleste dimensjoner av oppgaven skal være besvart på et utfyllende og relevant måte.

Studenten kan redegjøre godt for sitt pensum og kan plassere og drøfte tekstene i forhold til teoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger innen barne – og ungdomsforskningsfeltet. Oppgaven er kjennetegnet av god analytisk forståelse.

Pensum brukes på en selvstendig måte i studentens argumentasjon.

Oppgaven er godt strukturert og i det store og hele formulert i et presist og stringent språk. Referanser og kildehenvisninger er stort sett utarbeidet i henhold til korrekt praksis.

 

C- god

Middels god karakter. Studenten leverer en gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

Studenten svarer på oppgaven på en relevant måte, men det vil kunne variere hvor utfyllende de ulike dimensjoner av oppgaven er varetatt. Det kan være en tendens til å styre mot stoffområder hvor han/hun føler seg sikrere.

Studenten har tilegnet seg det mest vesentlige innholdet i pensum og kan i store trekk plassere og drøfte tekstene i forhold til teoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger innen barne – og ungdomsforskningsfeltet. Referatene av pensum skal stort sett være korrekt, mens det stilles mindre krav til analytiske nivå.  Begrepsbruk kan ha innslag av utydelighet.

Oppgaven kan være noe variabel hva angår struktur og språklig presisjon. Studenten har forstått prinsippene som ligger til grunn for korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger, men kan gjøre feil.

 

D- mindre god

Karakter under middels. Studenten leverer en prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.

Studenten svarer på oppgaven men skiller ikke mellom viktig og uviktig, eller hun/han unngår å svare på den presise problemstillingen.

Studenten kan gjøre rede for deler av pensum, men har ikke tilstrekkelig oversikt over dette. Det er usikkerhet når det gjelder å relatere pensum til ulike teoretiske posisjoner og grunnleggende problemstillinger innen barne – og ungdomsforskningsfeltet. Studenten har ikke tilegnet seg den nødvendige kunnskap om fagterminologien, men kan nyttiggjøre seg enkelte relevante begrep.

Oppgavebesvarelsen kan bære preg av misforståelser, uferdige resonnementer og mangel på sammenheng. Referanser og kildehenvisninger og sitater er ført opp, men inneholder alvorlige feil og mangler.

 

E- tilstrekkelig

Laveste ståkarakter. Studenten leverer en prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Store deler av besvarelsen har forholdsvis svak relevans til oppgavene. Studenten kan f.eks skrive seg bort i temaer som ikke er etterspurt i oppgaveteksten.

Studenten viser noe kunnskap om pensumtekstene, men mangler oversikt og viser meget overflatisk kjennskap til ulike grunnleggende problemstillinger innen barne – og ungdomsforskningsfeltet. Hun/han har tilegnet seg elementer av fagterminologien, men har vansker med å nyttiggjøre seg relevante begrep i  sin analyse.

Oppgaven er preget av manglende struktur, med innslag av uklar og/eller forvirrende språkføring. Referanser og kildehenvisninger er uklare eller mangelfulle. Teksten siteres uten behørig referanse. Litteraturlister har alvorlige mangler eller mangler helt.


F- ikke bestått

Studenten leverer en prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

 

Publisert 24. mars 2014 12:31