Dette emnet er nedlagt

ARK4100 – Arkeologisk feltkurs og databehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene teoretisk og praktisk kunnskap i planlegging og gjennomføring av arkeologisk feltarbeid. Emnet er delt i tre deler:

  • Databaser/GIS: innføring og praktiske øvelser i bruk av databaser og digitale kart (Access og ArcView).
  • Forkurs: arkeologiske feltmetoder; herunder utgravningsmetoder, dokumentasjonsteknikker, bruk av optisk og elektronisk utstyr i felt, feltkonservering. Innføring i sentrale sider ved forvaltningen.
  • Feltkurs: praktisk anvendelse av kursets teoretiske innhold.

Undervisningen er obligatorisk

Hva lærer du?

Emnet gir studentene teoretisk og praktisk kunnskap til å gjennomføre utgravning og dokumentasjon av et arkeologisk materiale. Studentene får også innsikt i feltkonservering, samt etterarbeid og rapportskriving. Det legges vekt på praktisk læring og oppgaveløsning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er obligatorisk i 2.semester av mastergradsstudiet i arkeologi og forutsetter opptak til mastergradsstudier i arkeologi eller objektkonservering.

Undervisning

Intensiv undervisning legges til mai og juni (etter at prosjektbeskrivelsen for ARK4200 er innlevert). Det gjøres oppmerksom på at undervisningen er obligatorisk for studenter som melder seg opp til eksamen i ARK4100. Undervisningen foregår gjennom forelesninger, veiledning i grupper og praktiske øvelser forut for feltkurset. Emnet inkorporerer et to ukers obligatorisk feltarbeid. Denne delen av kurset foregår utenfor Oslo. Studentene må selv dekke utgifter til bespisning. Instituttet organiserer transport og overnatting.

Eksamen

Emnet bedømmes som bestått/ikke bestått på grunnlag av 3 obligatoriske arbeidsoppgaver (to oppgaver knyttet til kurs i databaser og digitale kart (som leveres inn i midten av semesteret) og en rapport fra feltarbeidet). Eksamen skal leveres i original og kopi. Begge skal ha en front som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Formatet skal være A4 uten noen form for omslag og festet i øverste venstre hjørne. Erklæring om fusk (1 eksemplar) legges løst ved rapporten.

Begrunnelse og klage

En student kan be om "begrunnelse, og klage på karakterfastsettingen og/eller formelle feil ved eksamen.

Annet

Maks 30 studenter. Kurset er bare åpent for studenter ved studieretning for arkeologi, men anbefales også for studenter innen objektkonservering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk