Dette emnet er nedlagt

HIS4020 – Historisk metodologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inngår masterprogrammet i historie. I første del av emnet behandles den metodiske tilnærmingen til masteroppgaven – valg av forskningsstrategi, valg av enhet eller nivå en velger å analysere, hvordan oppgaven skal avgrenses og hvordan man setter oppgaven inn i en teoretisk helhet.

Studenten skal gjøre seg kjent med ulike forskningsteknikker som kan være relevante for oppgaven – fra statistikk til tekstlesning og bildeanalyse.

Samfunnsmessige sider ved historisk forskning skal diskuteres: historiedidaktikk, formidling, etikk og jus, bruk og misbruk av historie, historikernes arbeidsmarked.

Hva lærer du?

Emnet skal trene studenten i praktisk design og arbeidsmåter i forskning, som å kunne skjære til og velge analysenivå til oppgaven, samt å kritisk kunne bedømme kilder knyttet til oppgaven. Emnet inviterer også til en kritisk refleksjon over normative og sosiale sider ved historikerens praksis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis 24 timer forelesninger.

Det er lagt inn obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret. Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for at det kan gis studiepoengsuttelling i emnet.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Det er ingen egen vurdering i emnet, men obligatoriske aktiviteter og deltagelse må være gjennomført for at det gis studiepoengsuttelling for emnet. Deltagelsen i emnet må godkjennes av lærer/emneansvarlig.

Begrunnelse og klage

Annet

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie – studieretning for historie.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk