Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvorfor er det (tilsynelatende) så få kvinner i filosofihistorien, og hvilke epistemologiske konsekvenser har dette? Hvordan kan likebehandling og forskjellsbehandling mellom kjønnene gis en filosofisk begrunnelse?

Hvilken betydning har det for konstruksjonen av politiske og etiske teorier, at disse teoriene i all hovedsak har blitt utformet av menn?

Emnet er organisert tematisk rundt disse spørsmålene, og gir en innføring i debatten om hvorvidt kjønn påvirker og legger premisser for filosofiske teorier, særlig i forbindelse med menneskesyn (filosofisk antropologi), kunnskapsteori (epistemologi), og teorier om hvordan mennesket bør leve (normative teorier).

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå innsikt i de grunnleggende problemstillingene knyttet til debatten om hvorvidt kjønn (og situasjon) legger premisser for, eller påvirker, ulike filosofiske teorier, og de skal kjenne til hovedposisjoner innen den feministiske filosofien.

Studentene skal også tilegne seg begrepsmessige redskaper som gjør dem i stand til å identifisere, problematisere, drøfte og evaluere kjønnede aspekter ved ulike kunnskap- menneske-, moral- og virkelighetssyn i filosofien.

Emnet gir dessuten øvelse i muntlig og skriftlig fremstilling av en filosofisk argumentasjon knyttet til emnets tema.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

12 dobbeltimer med seminarundervisning. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • En muntlig presentasjon 

Dette er en obligatorisk aktivitet. Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å få gå opp til eksamen. Aktiviteten er gyldig kun det semesteret den gjennomføres. I tilegg forventes det aktiv medvirkning i diskusjonene av pensumtekstene fra alle studentene.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Eksamensformen på FIL2202 er en semesteroppgave (essay) på 10-12 sider ikke medregnet litteraturliste og noteapparat (2300 tegn pr side). Oppgaven leveres i Inspera.

Veiledning vil bli tilbudt. Oppgaven leveres etter at undervisningen er avsluttet, og til en fastsatt frist.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav.

Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk