Dette emnet er nedlagt

GRE1501V – Gresk tragedie (EVU-emne med kursavgift)

Kort om emnet

I dette kurset tar vi for oss den greske tragedien fra det femte århundret f.Kr. Vi leser originaltekster i oversettelse og andre tekster som setter tragedien inn i en litteraturhistorisk og samfunnsmessig sammenheng. Vi ser også på hvordan den greske tragedien har påvirket senere litteratur, fra det gamle Roma til våre dager.

Den greske tragedie er en av de eldste formene for skuespill i den vestlige kulturtradisjonen. Denne litteraturformen blomstret særlig i det klassiske Athen på 400-tallet f.Kr., men den kom også til å bli et symbol på gresk kultur mer allment.

De tre skuespillerforfatterne Aiskhylos, Sofokles og Euripides er de klassiske representantene for den greske tragedien. De levde alle på 400-tallet og skrev til sammen flere hundre tragedier.

Tragedieformen er tett knyttet både til demokratiets fremvekst i Athen og til religiosutøvelsen: tragediene ble fremført som del av religiøse festivaler. Personene stykkene handler om tilhører mytenes verden, men tragediene tar allikevel opp og gjenspeiler verdiene til det samfunnet de sprang ut av.

Den greske tragedien er en viktig kilde til forståelse av den greske kulturen og samfunnslivet i det klassiske Athen. Den har også betydning som et kulturuttrykk som har vist sin påvirkningskraft gjennom historien. Ved å gi tilgang til denne kilden har kurset relevans for litteraturhistorie, teatervitenskap, historie, psykologi, sosiologi og andre fagområder.

Hva lærer du?

Kursdeltakerne skal oppnå forståelse av de karakteristiske trekk ved den greske tragedien som litteraturform. De skal også kunne plassere den i sin litteraturhistoriske, religiøse og historiske kontekst, samt gjøre rede for tragediens virkningshistorie i senere antikk og moderne tid. Kursdeltakerne skal også få oversikt over sentrale problemstillinger innenfor den moderne forskningen rundt tragedien. På bakgrunn av lesning av originaltekster i oversettelse skal kursdeltakerne bli i stand til å identifisere formelementene i tragediens oppbygning og se disse i forhold til Aristoteles´ tenkning omkring tragedien.

Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Kurset kan etter søknad gå inn som del av en bachelorgrad. 10 studiepoeng tilsvarer 1/3 semesters fulltidsstudier.

Opptak og adgangsregulering

Semesteravgift og kursmateriell betales av studenten. Kurset gis med forbehold om et minimumsantall på 10 påmeldte.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset passer for lærere og studenter innenfor:

  • litteraturfag
  • historie
  • drama/teatervitenskap/skuespillerutdanning
  • psykologi
  • sosiologi og selvfølgelig for litteratur- og historieinteresserte generelt.

Undervisning

Kurset gis som 14 dobbelttimer, og hver dobbelttime tar opp ett delemne eller en problemstilling. Kursleder legger til rette for studentdeltakelse gjennom diskusjon/ gjennomgang. Personlig veiledning i studier og essayskriving skjer gjennom e-post og/eller møter.

Kursansvarlig: Eirik Welo, 22 85 67 65, eirik.welo@ifikk.uio.no

Eksamen

Eksamen består av et individuelt essay på 10 sider à 2200 tegn pr. side (inkludert litteraturliste). Studentene må også holde ett kort innlegg i løpet av kurset på grunnlag av pensumlitteraturen. Essayet leveres inn ved slutten av kurset.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk