Dette emnet er nedlagt

IDE1040N – Vår tids tenkning (evu-emne med kursavgift)

Kort om emnet

Kurset er en innføring i vår tids idéhistoriske hovedstrømninger, basert på lesning av både originalverker og utvalgt sekundærlitteratur.

Bruken av originalverker sikter primært mot å gi studentene kunnskaper om epokens idéer, mens sekundærlitteraturen viser forbindelsen mellom de ulike verkene og trekker opp de idéhistoriske linjer. Kurset legger også vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende vinklinger på fagstoffet og på våre oppfatninger av epoken. Dermed gis studentene trening i å lese fortidige tekster i et historisk perspektiv samt et visst minimum av øvelse i å formulere idéhistoriske problemstillinger.

Hva lærer du?

Kurset gir studentene en fordypning i de ideer som sterkest bidro til å forme det 20. århundres intellektuelle liv med særlig vekt på de mange oppgjører med tradisjonelle verdier og forestillinger. Videre gir kurset ferdigheter til å vurdere og formidle sentrale trekk ved vår tids tenkning.

Opptak og adgangsregulering

10-30 deltakere

Kursavgift: 5000,- Semesteravgift kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet forutsetter kunnskaper tilsvarende examen philosophicum og lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av idehistorie grunnfag (IDEG)

Undervisning

Kurset er en kombinasjon av individuelt selvstudium og samhandling på nett, med IKT-basert oppgaveskriving og diskusjon. Til kurset benyttes:

En anbefalt leseliste, som er retningsgivende for de kunnskaper som studentene forventes å tilegne seg i løpet av kurset. Et eget nettsted, Ariadne, som inneholder annet aktuelt lærestoff. Her finnes tekster, bilder, lenker til anbefalte eksterne nettressurser, osv. Et interaktivt "klasserom", Classfronter, der studenter og lærere kan treffes for diskusjoner, levering og kommentering av oppgaver, chat, formidling av kursinformasjon, osv. Et antall videoforelesninger der flere av fagets lærere formidler noe av fagets kjernestoff. Kurset er delt inn i sekvenser. Studenten ledes gjennom hver sekvens av en egen leseveiledning. Gjennom videoforelesninger og korte spesialskrevne tekster blir lærestoffet satt inn i en større sammenheng. I løpet av studiet skiver studenten 2 korte oppgaver (ca 2 sider à 2200 tegn ) og 1 lengre essayoppgave (ca 8 sider) under veiledning av en nettlærer. Læreren initierer også og deltar aktivt i debatter og diskusjoner.

Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Tekniske krav: PC Internettforbindelse: Vanlig analogt modem. ISDN eller høyere anbefales. For streaming av video kreves ADSL eller bredbånd (fra 320 kbit/s). Lydsporet kan avspilles med to-kanals ISDN. (128 kbit/s) Videoene er også tilgjengelig på CD-ROM. Classfronter: Ingen installasjon på din PC er nødvendig. Classfronter driftes av Universitetet i Oslo og er alltid tilgjengelig gjennom standard nettleser. Nettleser: Internet Explorer 5.0 eller senere. Tekstbehandling: Word anbefales, men annet tekstbehandlingsprogram kan benyttes E-postprogram: Outlook e.l. Medieavspiller: For avspilling av video og lyd kreves Apple Quicktime Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.apple.com/quicktime/download/

Studiet er et deltidsstudium.

Eksamen

Studenten leverer en mappe med en oppgave á ca. 8 normalsider (2300 tegn pr. side) og to oppgaver á to sider. I tillegg skal mappen inneholde opponentkommentarer til medstudenters oppgaver, samt debattinnlegg i et faglig debattforum. Den lange oppgaven danner grunnlag for karakterberegningen. Resten av mappen har justerende funksjon.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre.

Undervisningsspråk

Norsk