Dette emnet er nedlagt

KULT2100N – Kjønn og kultur (EVU-emne med kursavgift)

Kort om emnet

Den overordnede målsettingen i det tverrfaglige emnet Kjønn og kultur er å diskutere kontinuitet og endring i oppfatninger av kjønn i vesteuropeisk historie og kultur. Studiet skal vise hvordan kjønn er kommet til uttrykk i form av ideer og vitenskapelig tenkning, som kulturelle/folkelige forestillinger, normer og verdier, og som sosial praksis. Gjennom noen sentrale tema som kropp, seksualitet, ekteskap og arbeid vil studiet vise hvordan ideologi, folkelige forestillinger og sosial praksis virker inn på hverandre.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om: idéer, kulturelle normer og verdier, forestillinger om kjønn, om hvordan kjønn skaper betydning som virker inn i dagliglivet, og om hvordan kjønnsoppfatninger dannes, opprettholdes og endres gjennom historien. Gjennom studiet skal studenten også skaffe seg teoretisk og praktisk forståelse for anvendbarheten av et kjønnsperspektiv. Foruten idéhistorisk kulturkunnskap, vil emnet gi kompetanse for arbeid med likestillingsspørsmål i skole og arbeidsliv.

Opptak og adgangsregulering

Kurset koster kr. 5000,- Semesteravgift kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet forutsetter kunnskaper tilsvarende examen philosophicum og gode lesekunnskaper i engelsk.

Undervisning

Studiet er delt opp i leksjoner, hvor en nettlærer veileder i oppgaveløsing og deltar i diskusjoner på nett. En av leksjonene er viet semesteroppgaven, som omhandler emnets sentrale tema. Studentene kan arbeide med semesteroppgaven under hele studiet. I de øvrige leksjonene gis det korte oppgaver og øvelser som skal inspirere til nettaktivitet også rundt andre temaer og problemstillinger som er relevante for emnet. I løpet av studiet er det perioder med selvstudium, men nettlærer er tilgjengelig også i lese- og oppgaveskriveperiodene. Studentene kan når som helst i løpet av studiet ta kontakt med nettlærer eller medstudenter for hjelp med oppgaver eller andre faglige spørsmål: ”Klasserommet”, som nås via læringsplattformen ClassFronter, er åpent 24 timer i døgnet. Nettlærer er tilgjengelig alle hverdager mens studiet pågår.

Til studiet benyttes: • Et interaktivt "klasserom", Classfronter, der studenter og lærere kan treffes for diskusjoner, levering og kommentering av oppgaver, chat, formidling av kursinformasjon, osv. • Eventuelt videoforelesninger der fagets lærere formidler noe av fagets kjernestoff. Her finner du litteraturlista. Merk at litteraturlisten er den samme som på det ordinære emnet KULT2100. Litteraturen er tilgjengelig gjennom www.gnist.no.

Tekniske krav: • PC • Internettforbindelse: Vanlig analogt modem. ISDN eller høyere anbefales. For streaming av video kreves ADSL eller bredbånd (fra 320 kbit/s). Lydsporet kan avspilles med to-kanals ISDN. (128 kbit/s) Videoene er også tilgjengelig på CD-ROM. • Classfronter: Ingen installasjon på din PC er nødvendig. Classfronter driftes av Universitetet i Oslo og er alltid tilgjengelig gjennom standard nettleser. • Nettleser: Internet Explorer 5.0 eller senere. • Tekstbehandling: Word anbefales, men annet tekstbehandlingsprogram kan benyttes • E-postprogram: Outlook e.l. • Medieavspiller: For avspilling av video og lyd kreves Apple Quicktime Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.apple.com/quicktime/download/

Adgang til undervisning

Min. 15 deltakere.

Eksamen

Karakter fastsettes på grunnlag av semesteroppgaven (på ca. 8 normalsider, 2200 tegn per side) som studentene arbeider med under veiledning i løpet av studiet. For å kvalifisere seg til eksamen skal studentene i tillegg levere 2-4 korte oppgaver (1 til 2 normalsider per oppgave, maks 8800 tegn totalt) som behandler andre deler stoffet. De korte oppgavene må være godkjent før semesteroppgaven kan leveres. Alle oppgavene spesifiseres ved kursstart. Eksamensoppgaven leveres innen 1.desember, kl. 14.00.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Emnet er et deltidsstudium forenlig med jobb. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng og emnet kan inngå som del av en bachelorgrad. Et fulltidsstudium tilsvarer 30 studiepoeng pr. semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre. Oppstart vår.

Eksamen

Bestemte semestre. Oppstart vår.

Undervisningsspråk

Norsk