Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering høst 12

Gjennomføringen av emnet:
Undervisningen ble gjennomført som planlagt med 8 seminartimer per gruppe i uken.
Studentene var delt opp i 2 grupper: en gruppe tok egyptisk dialekt parallelt med moderne
standardarabisk, og en gruppe tok syrisk dialekt sammen med moderne standardarabisk.

I alt var det 55 studenter som tok emnet, 42 av dem fra Asiatiske og afrikanske studier
(AAS), og resten fra Sosiologi (SOS), Statsvitenskap (STV), Linguistikk (LING) og
Religionshistorie og kulturhistorie (REKU). Av 55 studenter, kvalifiserte 44 studenter seg til
eksamen etter å ha bestått 1 obligatorisk intern prøve. 39 studenter besto den skriftlige
eksamen (dette representerer 89%) og 5 strøk (11%).

7 studenter fikk karakteren A.
8 studenter fikk B.
15 fikk C.
5 fikk D.
4 fikk E.
5 fikk F.

90% obligatorisk oppmøte var et krav for å kunne gå opp til eksamen. Videre måtte
studentene avlegge 1 obligatorisk skriftlig intern prøve og få den godkjent for å kunne
fremstille seg til eksamen. I tillegg til oppgaver som ble innlevert i timene, jobbet studentene
med ulike oppgaver på nettsiden til de 2 bøkene som ble brukt som pensum.

Neste gang emnet gis blir en grammatikkbok brukt som støtte til hovedbøkene i pensumet.
En skriftlig eksamen fortsetter som vurderingsform, og foreløpig fortsetter
undervisningen i egyptisk og syrisk dialekt parallelt til undervisningen i standard arabisk.

8 studenter svarte på nettskjema-evalueringen, mens 37 skrev en intern underveisevaluering.
I disse evalueringene skriver 89% at de er svært fornøyde med emnet, undervisningen og
pensumet. Noen mener at det er forvirrende å ha dialekt og standard arabisk samtidig, andre
vil ha en mer ryddig grammatikk bok som støtte til pensum, mens alle er enige om at en
skriftlig eksamen er den beste vurderingsformen for emnet. Mest informasjon om emnet fikk
86% av studentene fra semestersiden og lærerne.

Emnebeskrivelsen gir et meget godt bilde, samt all nødvendig informasjon studenten bør vite
om emnet. Studenter som tar arabisk må forvente å jobbe flere timer (4-5) daglig i tillegg til
undervisningen som gis og levere flere oppgaver i uken. Det forventes også en aktiv
deltagelse fra studentene i alle timene.

 

Periodisk evaluering Høst 09

Emneansvarlig: Mary Moubarak

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

Gjennomføringen av emnet

Undervisningen ble gjennomført som planlagt med 4 forelesningstimer, 4t delt på 2 grupper i dialogbaserte tekst, 8t delt på 2 grupper i grammatikk øvelser og 4t delt på 2 grupper i lesing og samtale. I alt 12 undervisningstimer i uka per student.

Det ble opprettet en separat gruppe for studenter som valgte å ikke følge undervisningen.

Emnet hadde 84 studenter (1-9-2009). 51 av disse tilhørte AAS (Asiatiske og afrikanske studier), 19 SPR (Språk), og resten fra andre programmer.

Av de studentene som var påmeldte i begynnelsen av semesteret, var det 19 som aldri viste seg i timene (de tilhørte den separate gruppen) og de tok ingen av de obligatoriske prøvene. Dermed ble antallet til studentene som kvalifiserte seg til eksamen meget redusert.

61 studenter skulle ta eksamen. Hele karakterskalaen ble brukt:

10 studenter fikk A

10 fikk B

10 fikk C

13 fikk D

8 fikk E

8 fikk F

og 2 møtte ikke.

To obligatoriske kvalifiseringsprøver ble gitt i løpet av semesteret. I tillegg, leverte studentene ukentlige oppgaver til både grammatikk og samtale gruppetimene. Disse ble rettet av emneansvarlige læreren.

 

Deltagernes vurderinger av emnet

I en intern underveisevaluering foretatt midt i semesteret, svarte 49 studenter konkret på det som fungerte, eller ikke fungerte i HVER undervisningstime, mens 23 svarte på nettskjema.

Svar fra begge evalueringene viser at studentene var svært fornøyde med emnet og undervisningstilbudet de fikk. Noen skriver at det er mye pensum på så kort tid. De er også enige om at både de ukentlige innleveringene og de interne prøvene hjelper dem med å jobbe jevnt med faget, og at dette er nødvendige tiltak som de ønsker å forsette med i fremtiden, både for å teste kunnskapsnivået underveis og for å gi dem god trening før eksamen.

Ingen hadde negative kommentarer til pensumet, og alle mener at 4 timers skole eksamen er den beste vurderingsformen for dette emne. Noen ønsket 5 timer i stedet for 4.

De fleste jobber flere timer i uken med studiet, og vurderer egen innsats som høy. De får mest utbytte av de undervisningstimene de er forberedt til, og av å skrive oppgaver og delta i gruppetimene.

 

Vi konkluderer med at ARA1110 har et godt undervisningstilbud og vurderingsformer, og at det holder bra kvalitet.

Vi hadde regulert opptaket til emnet for å effektivisere gruppeundervisningen ytterligere. Men vi konstaterer at studenter som melder seg på gruppen som ikke følger undervisningen, gjør heller ingenting videre med emnet og tar ikke eksamen. Dette er et problem som vi må undersøke, og deretter se om det lønner seg å ha en sånn gruppe i fremtiden.