Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Høsten 2017 vil det kun bli tilbudt eksamen i emnet ARA1110. For å kunne melde deg til eksamen i emnet må du ha tatt eksamen tidligere, eller ha gjennomgått all obligatorisk undervisning og aktivitet.

 

Arabisk språk 1 er et første møte med moderne arabisk språk i både skriftlig (standardarabisk) og muntlig (talemål) form. Standardarabisk er det offisielle språket i land i Midtøsten og Nord Afrika, og arabisk brukes i religiøse sammenheng i islamske land over hele verden.

Etter en innføring i alfabet og uttale legges hovedvekten på praktisk beherskelse av moderne arabisk, både skriftlig og muntlig. Emnet omfatter også kunnskap om grunnleggende grammatiske strukturer, og en introduksjon til den arabiske kulturen presentert gjennom eksisterende audiovisuelle opptak i undervisningsbøkene.

Selv om alle språk krever gode studievaner og utholdenhet, gjelder dette i særlig grad for arabisk. For det første gjør diglossien (det at man skriver standardarabisk og snakker dialekt) at man lærer to former for språket parallelt. Grammatikken er også svært forskjellig fra europeiske språk.

Emnet må sees i sammenheng med ARA1120 – Arabic language 2 (nedlagt), som fortsetter gjennomgangen av grunnleggende grammatikk, samt praksis i de fire språkferdighetene, lytting, snakking, lesing, og skriving, og forbereder til utenlandsopphold og videre fordypning i ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt).

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du:

  • Å ha utviklet en grunnleggende lytteforståelse og kunne føre enkle samtaler i et begrenset antall situasjoner på egyptisk eller syrisk talemål og i standardarabisk.
  • Å ha lært å lese og skrive enkle arabiske tekster.
  • Å ha tilegnet deg kunnskaper om deler av den grunnleggende grammatikken for standardarabisk og talemål (egyptisk eller syrisk).
  • Å kjenne til vitenskapelig transkripsjon (gjengivelse av arabisk uttale med latinske bokstaver).

Emnet går ikke langt nok til at du vil kunne lese og forstå arabiske tekster på egenhånd.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Programstudenter som følger anbefalte studieløp der emnet inngår som obligatorisk i emnegruppen, vil bli prioritert.

Det er obligatorisk fremmøte på 80% av undervisningen.

Det gis ingen fritak fra denne regelen med unntak av studenter som kan dokumentere at de har studert arabisk på et høyere nivå før. NB! Det kreves legeattest eller lignende ved fravær.

Studenter som ikke møter opp den første uken med undervisning vil miste studieretten på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode lese- og skriveferdigheter i engelsk.

Grunnleggende ferdigheter i norsk grammatisk analyse

Overlappende emner

Emnet overlappes av arabisk grunnfag (ARAG) og gir total studiepoengsreduksjon. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet tilbød undervisning siste gang høsten 2015. For nye studenter, se ny 80-gruppe i arabisk språk.

Undervisningen utgjør 10 timer i uken over en periode på 12 uker. Det gis seminartimer i både standardarabisk og et arabisk talemål (egyptisk eller syrisk) samt seminartimer i grammatikk.

Du melder deg enten i gruppen for standardarabisk og egyptisk, eller i gruppen for standardarabisk og syrisk før semesterstart, samtidig som du melder deg til emnet i StudentWeb. Det er et begrenset antall plasser i hver gruppe, og det er førstemann-til-mølla som gjelder.

Det er obligatorisk oppmøte i minst 80 % av undervisningen.

Arabiskstudiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltagelse i undervisningen i form av samtaler, lesing og presentasjoner. I tillegg til deltagelse i undervisningen må du klare å arbeide ca. 4 timer daglig med gjennomgang av grammatikk og oppgaver.

Oppgavene ligger og gjøres stort sett på nettsiden til pensumbøkene, mens noen oppgaver blir levert ut i timen. Du oppfordres til å samarbeide med andre studenter gjennom kollokvier helt fra semesterstart.

Høsten 2015 skal bøkene Alif Baa og Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya (tredje utgave/ volum 1) brukes. Du må kjøpe lærebøkene før du møter opp til første undervisningstime. Kjøp av bøkene gir deg tilgang i 18 måneder til emnets interaktive kurswebside alkitaabtextbook.com. I tillegg må du kjøpe online-tilgang på alkitaabtextbook.com for å få tilgang til å lese om leksene og jobbe med øvelsene.

For å avlegge eksamen i emnet, må du ha minst 80 % oppmøte.

I tillegg skal studentene ha gjennomført 70% av oppgavene både på nettsidene til Al- Kitaab og oppgaver som gis i undervisningen. Studentene skal også ha deltatt i minimum to rollespill i undervisningen og gått disse godkjent for å kunne få avlegge avsluttende eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig kun ett semester, med unntak for kravet om 80% obligatorisk oppmøte.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet som er spesifisert under undervisning samt 80 % obligatorisk oppmøte er en forutsetning for at studenten skal få avlegge avsluttende eksamen i emnet.

Eksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen:

Eksamen har 3 deler:

  1. Oversette en arabisk pensumtekst eller et tekstutdrag til godt norsk (evt. godt engelsk).
  2. Besvare grammatiske spørsmål.
  3. Oversette setninger fra norsk til standardarabisk og/eller skrive om et tema (relatert til pensum) i dialekt (ca 4 linjer/40ord)

Spørsmålene under del A, B og C kan være stilt/skrevet på standardarabisk eller på 'Ammiyya.

Alle enkeltdelene, dvs. del A, B og C, må være bestått for at man skal få en bestått karakter i emnet.

Ingen muntlig eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgavene som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsen på norsk (evt engelsk.) Noen spørsmål kan bli stilt på arabisk.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår i 80-gruppen i arabisk språk innenfor Asia- og Midtøsten-studier (bachelor), studieretning Midtøsten-studier med arabisk samt som 40-gruppe på enkelte få studieretninger i andre språk-, kultur- eller samfunnsfag. Det gir ingen mening kun å fullføre emnet ARA1110, som minimum bør tas som en del av en 40-gruppe.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Ingen undervisning høsten 2017

Eksamen

Høst 2017

Tilbyr kun eksamen høsten 2017

Undervisningsspråk

Norsk (og arabisk)