Dette emnet er nedlagt

Periodiske evaluering høst 2012


Emneansvarlig: Gunvor Mejdell

1. Ble emnet stort sett gjennomført etter planen?
Ja. Den tiltenkte kombinasjonen av teori og praksis i oversettelsesstudiet mener jeg ble bra balansert. Emnebeskrivelsen sier at ”[d]et forutsettes at studenten møter jevnlig og deltar aktivt med presentasjoner og innlegg i løpet av semesteret”, og det at studentene fulgte dette opp, ga gode faglige resultater både for diskusjoner og presentasjoner .
    
2. Statistikk for emnet:
 7  studenter tatt opp, 6  møtte til undervisning, 6 tok eksamen – alle bestått

3. Beskriv kort eventuelle behov for endringer til neste gang:
Jeg tror emnet/kurset i all hovedsak har funnet sin form, men det er viktig og nødvendig å vurdere og ajourføre faglitteraturen. Det kunne ha vært tilrettelagt bedre med flere forslag til litterære tekster som skal oversettes. At vurderingsformen er bestått/ikke-bestått, bidrar til å skape en god og åpen samarbeidsform, selv om det kunne være fristende med formelle tilbakemeldinger på særlig gode besvarelser (som det var flere av denne gangen). Kurset kunne godt utvides – flere timer til flere øvelser (se neste punkt), men det er jo et ressursspørsmål.

4. Periodisk studentevaluering:
  Det går fram at de 4 som svarte, var meget godt fornøyd med kurset. Det etterlyses enda mer praktisk oversettelse med drøftinger.

 

Periodisk evaluering høst 2009

Emneansvarlig: Gunvor Mejdell

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Ved semesterstart ble studentene spurt om de ville være med på å avvike noe fra emnebeskrivelsen, nemlig ved at en av oppgavene ble omdefinert fra å vurdere oversettelser fra arabisk til norsk/engelsk, til å vurdere utdrag fra arabiske oversettelser av Ibsen Et Dukkehjem. Den ikke forhåndsdefinerte delen av pensum ble også tilpasset tematikken arabisk oversettelse av drama. Meningen med "avviket" var å legge denne delen nær opp til et nytt prosjekt under emneansvarlig lærer ("Den arabiske Ibsen").

4 av 6 ønsket å være med på dette. Etter oppgavene å bedømme, var dette ganske vellykket. Oppgavene ble først presentert muntlig i timene, og ulempen ved dette eksperimentet var at det ble ulikt fokus - men alle hørte på alle, og deltok i diskusjonene.

 

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

Det var 7 studenter oppmeldt og som møtte fram til første time. En student sluttet tidlig, oppga for svak leseevne (arabisk) som årsak. Alle ble vurdert til "bestått" - men det var svært ujevne prestasjoner - så lærer vil vurdere å gi karakter senere, som signal til studentene. Det å ikke gi karakterer har for øvrig den fordelen at det skaper et godt samarbeidsklima, man kan arbeide i gruppe.

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

En fleksibel holdning til forelesning versus seminar - der alle timene hadde preg av både det ene og det andre, ga god deltakelse.

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Litt dårlig tid. Øke timeantallet? (se pkt. 1 ovenfor)

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?   

Engasjement og deltakelse. En viss modernisering av pensum, samt økning av fokus på kulturelle aspekter ved oversettelsen.

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Tror jeg vil legge inn noe Ibsen på arabisk som fast element. Kanskje også flere fellesoppgaver, som gir fokuserte diskusjoner. Klargjøre forholdet mellom de ulike tilnærmingene til oversettelse som vi møter i pensumlitteraturen. Om vi rekker, også bedre tid til framlegging av problemer i forbindelse med oversettelsen fra arabisk til norsk (siste mappe).