Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp teoretiske og praktiske sider ved oversettelse mellom arabisk og norsk/engelsk, med særlig vekt på skjønnlitteratur. Faglitteraturen i oversettelsesteori tar opp sosiokulturelle relasjoner mellom kilde- og målspråkets kontekst, men også strategier for oversettelse generelt og utfordringer angående arabisk spesielt. Vi gjennomgår og analyserer konkrete oversettelser til norsk og engelsk, og det kan også være aktuelt å se på oversatt tekst fra norsk til arabisk.

Hva lærer du?

Studenten lærer å reflektere over kulturelle og språklige utfordringer knyttet til oversettelse fra (og til) arabisk. Studenten tilegner seg et fagspråk for å analysere oversettelser både fra et kulturelt og språklig perspektiv. Gjennom å arbeide med en kort litterær tekst som skal oversettes til norsk/engelsk og kommenteres, får studenten egen erfaring med oversettelse og blir kjent med de viktigste hjelpemidlene en oversetter fra arabisk har til rådighet.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til master i HFM2-AAS001 på Program for asiatiske og afrikanske studier.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Meget gode språkferdigheter i engelsk og norsk.
ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) eller tilsvarende arabiskkunnskaper.

Undervisning

10 dobbelttimer fordelt på forelesninger og seminarer. Det er obligatorisk frammøte til undervisningen.

Det forutsettes at studenten deltar aktivt med presentasjoner og innlegg i løpet av semesteret.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappevurdering bestående av
a) en presentasjon av et emne avtalt med faglærer legges fram muntlig for kommentar i seminaret og leveres skriftlig til avtalt tid,
b) en kommentert oversettelse av en tekst avtalt med faglærer leveres ved slutten av semestret.
 

a) og b) skal begge være bestått. Mappen skal ikke ha et omfang på mer enn 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Tema og tekst for oversettelsen blir avtalt i begynnelsen av semesteret.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Annet

Emnet er et mulig innvalg innenfor studieretningen HFM2-AAS001 ved masterprogrammet i Asia- og Midtøsten-studier (master - to år).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og/eller engelsk