Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering vår 10

Emneansvarlige: Katrin Valdimarsdottir og Lars Christian Jenssen

Administrativt ansvarlig: Anne-Karin Grønbech

1. Vurdering av undervisningselementer
De ulike undervisningsmessige elementene synes rimelig dimensjonert og fordelt. Det gjelder pensum, forelesninger, øvrig ressursbruk og eksamen.
 Studentene er gjennomgående godt fornøyd med arkivpraksisen. Opplegget for og gjennomføringen av praksisen i arkivdepot og hos enkelte arkivskapere høster lovord. Studentene berømmer også den praktiske treningen i forvaltningsrettslig avveining som tilbys i regi av en privatpraktiserende forretningsadvokat innenfor emnets undervisningsrammer.

2. Formulering av læringsutbytte
Læringsutbyttet synes dekkende beskrevet i lys av de innleverte besvarelser i emnet og også i lys av studentenes tilbakemeldinger i den periodiske evalueringen.

3. Emnebeskrivelse, karakterfordeling og frafall
Ingen forhold er kommet til syne som skaper behov for vesentlige endringer i emnebeskrivelsen (utover den årlige, faglige emneoppdateringen).
 Karakterene i emnet fordelte seg mellom A og E. Snittet lå på C, antydningsvis over mot en B. Frafallet i forhold til eksamensmeldinger var lite og gjerne begrunnet i omstendigheter utenfor fagmiljøets kontroll.  Tilbakemeldingene på informasjonen studentene får om emnet, var god.
 Emnet synes å falle godt inn i årsenheten, se imidlertid også bemerkning under punkt 4.

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering
Emnet ble periodisk evaluert i fjor (2009) etter sammenslåingen av ARKIV2040 Arkivdanning i praksis og ARKIV2060 Depotfunksjoner i praksis. Det har etter denne sammenslåingen ikke vært gjort vesentlige nye endringer i emneinnholdet, men rammene for undervisningen er forandret gjennom opprettelsen av årsenheten i arkivkunnskap.
 Årsenheten er en god ramme for emnet og faget, men flere studenter har etterlyst en mulighet til å innbake hele årsenheten som en enhet og hoveddel i et BA-løp (som erstatning for den vanlige 80-gruppen). Denne muligheten er blitt begrenset etter stengningen av programmene ”Kulturforvaltning, museer og arkiv” (2003-2005) og ”Kultur- og idéstudier” (2006-2008).

5. Forslag til forbedringer/endringer
Noen studenter har etterlyst mulighet til å ha praksis både i arkivdanningen og arkivdepot i dette emnet. Flere forhold gjør det imidlertid vanskelig å imøtekomme dette ønsket. Det har både sammenheng med behovet for plass til annen undervisning i emnet og med økningen i studentmengde etter etableringen av årsenheten kombinert med begrenset kapasitet i arkivfagets praksisfelt. Studentene må derfor fortsatt måtte regne ha sin praksis et av stedene - i arkivdanning eller depot.
 

Periodisk evaluering vår 09

Emneansvarlige: Katrin Valdimarsdottir og Lars Christian Jenssen

Administrativt ansvarlig: Anne-Karin Grønbech

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

 

Kurset ble avviklet som planlagt og uten vesentlige endringer. Det var særlig nedlagt mye arbeid i planlegging og gjennomføring av praksis.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata

 

Frafallet på emnet var beskjedent.  Karakterene i emnet fordelte seg mellom A og D med et snitt litt over C.

 

3. Indikasjoner på særlig god kvalitet. Oppfølging

 

1) Praksisperioder i Riksarkivet og hos arkivskaper vurderes som særlig verdifulle, og de får overveiende gode tilbakemeldinger, både fra studenter, ansvarlige i Riksarkivet og fra arkivskapere.  Se også 4).

 

Oppfølging: Fortsettes.

 

2) En grundig og praktisk rettet gjennomgang av offentlighetslov og forvaltningslov med relevans for arkiv.

 

Oppfølging: Fortsettes.

 

4. Indikasjoner på sviktende kvalitet. Oppfølging

1) På grunn av ny emnestruktur ble praksisperiodene i 2009 kortet ned i forhold til tidligere emner. Noen studenter har gitt uttrykk for at praksisperiodene nå er for korte.

 

Oppfølging: Lengde vurderes på nytt neste gang emnet arrangeres.

 

2) Administrasjonshistorie etter 1945 ble dette semesteret svakt dekket. Nå er det generelt en utfordring å få behandlet norsk administrasjonshistorie for arkivarer på en tilfredsstillende måte innenfor et 10 poengs kurs som også omfatter andre elementer, men det må uansett være et mål å dekke denne delen av administrasjonshistorien fyldigere.

 

Oppfølging: Dekningen av norsk administrasjonshistorie etter 1945 bedres gjennom forelesninger og oppgavearbeid.

 

3) Eksterne rammer: Felles for ARKIV2010 og ARKIV2020: Som for studieåret 2007/2008 har emnets tilhørighet til KIS-programmet og dette programmets innslag av obligatoriske emner som er perifere for arkivvitenskapen ført til svakere rekruttering av studenter.

 

Oppfølging: KIS-programmet er nedlagt, og en årsenhet i arkivkunnskap opprettet.

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht studiekvalitet

 

1) Praksisperioder i arkivforvaltning.

 

2) Konsekvens/sammenheng mellom studieplan slik det fremgår av emnebeskrivelsen og den faktiske emnegjennomføring.

 

 

6. Tiltak for å utvikle emnet

 

Fagmiljøet har ønsker om å utvikle emnet ved flere studiepoeng og plassering på master- (4000-) nivå. Innenfor årsenhetens rammer og i forhold til eksisterende ressurser er det imidlertid vanskelig å få realisert disse ønskene.