Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Våren 2016 blir det gitt begrenset undervisning og eksamen til resterende studenter på årsenheten og tilknyttet 40 gruppe i arkiv. Manuell påmelding ved å sende e-post til studiekonsulent Marie Nicolaisen, marie.nicolaisen@ikos.uio.no.

Emnet gir kunnskap om arbeidet med arkiver hos arkivskapere og i arkivdepoter. Emnet viderefører ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (nedlagt) og ARKIV1050 – Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (nedlagt) i en praktisk arkivfaglig retning og har også innslag av forvaltningskunnskap og jus.

Studentene i emnet skal ha praksisarbeid enten i arkivdepot eller i dokumentasjonssenteret til en arkivskaper. Praksisen finner normalt sted i mars.

Målet for praksisen er å gi studentene innsikt i det daglige arbeidet med arkiv i de ulike fasene med etablering, utforming og bruk hos arkivskaper eller mottak, behandling og senere forvaltning i arkivdepot.

Hos arkivskaper bør studenten delta i de ulike prosessene som arkiv- og dokumentasjonstjenesten er involvert i - som journalføring, offentlig journal, saksbehandlerveiledning og vurdering av forespørsler om innsyn.

I depot vil studenten delta i ulike funksjoner som betjening av lesesal, fremfinning av etterspurt materiale, i generell saksbehandling og i formidling.

Studentene gir ved semesterstart beskjed om hvor de helst ønsker å ha praksis - i arkivdanning eller arkivdepot. Ved skjevfordeling av praksisønskene vil emneansvarlig avgjøre plasstildelingen ved loddtrekning.

Det gis videre undervisning i form av forelesninger og diskusjonsoppgaver i praktiske juridiske problemstillinger knyttet til arkiv i forvaltningen. Det gis også en allmenn innføring i norsk forvaltningsstruktur og -utvikling med relevans for arkiv, samt paleografi.

Hva lærer du?

  • Å bidra til praktisk oppgaveløsning i arkivdanning eller arkivdepot
  • Å behandle forespørsler om innsyn i arkiv på grunnlag av gjeldende lovverk
  • Å diskutere hovedtrekk i norsk administrasjonshistorie etter 1660
  • Å anvende norsk administrasjonshistorie for å forklare norske offentlige arkivers struktur
  • Å tyde gotisk skrift (begynnernivå)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er begrenset til 30 studenter. Søkere som også har tatt ARKIV1010/ARKIV1030 vil bli foretrukket ved flere enn 30 påmeldte.

Overlappende emner

Emnet erstatter deler av tidligere ARKIV2040 Arkivdanning i praksis, ARKIV2060 Depotfunksjoner i praksis og deler av grunnfag i arkivkunnskap.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (ca. 10 dobbelttimer), seminarundervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving (ca. 2 dobbelttimer), og en praksisperiode i arkiv. Undervisningen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

Det er obligatorisk oppmøte på første undervisningstime. Studentene som ikke deltar her, mister retten til å ta eksamen i emnet.

Ved semesterstart blir det lagt fram en kvalifiseringsoppgave. Studenten må skrive og få godkjent oppgaven for å kunne gå opp til eksamen.

Oppgaven skal ha et omfang på ca. 3-4 sider (ca 2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Om kvalifiseringsoppgaven ikke blir godkjent ved første forsøk, får studenten en uke til å levere forbedret besvarelse. Studenten vil få tilbakemelding på besvarelsen (første levering).

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisning ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet. Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal være på ca. 6 sider (2300 tegn per side).

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

Emnet inngår i 40-gruppen i Arkivkunnskap
Se:40-gruppe Arkivkunnskap
og i årsenheten i arkivkunnskap

80-gruppe Arkivkunnskap (80ARKIV)
Emnegruppen tilbys ikke nye studenter fra høst 2009
Se Årsenhet i arkivkunnskap

Se også studieinformasjon under instituttets hjemmesider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke lenger

Undervisningsspråk

Norsk