Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

F.o.m høsten 2004 får emnet koden KULH1010 – Byggeskikk og boligforhold (nedlagt)

Byggeskikk har vært - og er fortsatt - et sentralt tema i faget etnologi. Byggeskikk og boligforhold vil bli belyst i et langt historisk perspektiv, fra middelalderen til vår egen tid. By og land og ulike sosiale grupper trekkes inn. Hovedvekten legges på norske forhold, og av pedagogiske grunner er forholdsvis mye av pensum knyttet til Oslo. Byggeskikken behandles både som fysisk form, som ramme omkring folks liv og som uttrykk for skiftende holdninger. Søkelyset rettes primært mot hvordan folk faktisk har bygd og bodd, i mindre grad mot hva man i dag oppfatter som god eller dårlig byggeskikk.

Hva lærer du?

Kurset legger vekt på det visuelle, og studentene skal øve seg opp i å se på våre fysiske omgivelser og å tolke dem kulturhistorisk. Det gir kompetanse for dem som skal arbeide i museer og kulturminnevern, samt i generell kulturformidling i skoler og massemedier.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper med deler av etnologi grunnfag (ETNOG)

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Kurset foregår i samarbeid med Norsk Folkemuseum og Oslo Bymuseum. Det visuelle aspektet står sentralt i kurset, og det vil derfor bli lagt inn museumsomvisninger og byvandringer. Hvilke museer og hvilke deler av byen som trekkes inn i undervisningen, vil variere fra kurs til kurs, avhengig av hvilke oppgaver studentene skal skrive.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk