Dette emnet er nedlagt

ETNO1030 – Individ og kollektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den overordnede problemstillingen i kurset Individ og kollektiv er å diskutere normer og verdier samt materielle forhold, som har påvirket relasjonene mellom den enkelte og gruppen. Grupper som tematiseres er familien og herunder betingelser for ekteskap og reproduksjon, videre barndommen og den kulturelle læring som foregår i denne livsfasen. Moderniseringen av samfunnet har også påvirket forholdet mellom generasjonene, noe som kommer tydelig fram i ungdommens historie. Arbeidslivet er en sfære hvor det dannes nye grupper og møter mellom generasjonene.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper om familie, aldersgrupper og kulturell læring i et historisk perspektiv. Studenten skal få en forståelse av metodiske tilnærminger til denne typen studier, og av noen sentrale teoretiske innfallsvinkler. Kurset gir kompetanse for studiet av familie og aldersfaser, særlig barndommen og ungdommen. Det har relevans for dem som skal arbeide i museer, arkiv og skoleverk. Det gir også kunnskap som kan anvendes av ansatte innen helse- og omsorgsvesenet.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse.

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

NB: F.o.m våren 2005 får emnet koden KULH1030

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk