Dette emnet er nedlagt

ETNO2030 – Natur og kultur: Forholdet mellom mennesker og dyr

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

F.o.m høsten 2004 får emnet koden KULH2030 – Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr (nedlagt)

Forholdet mellom mennesker og dyr er et nyere forskningsfelt i etnologi. Dyrene har imidlertid lenge vært indirekte til stede i sentrale faglige felt som primærnæringer, ressursutnytting og mat og bekledning. Kurset vektlegger forholdet mellom mennesker og dyr i et historisk og kulturelt perspektiv. Dyr kan studeres både som levende vesener i den menneskelige verden, og som representasjoner, symboler og metaforer for sosiale og kulturelle forhold. Pensumlitteraturen gir eksempler på begge disse tilnærmingene. Dyr er et svært omfattende tema, og kurset begrenser seg til å fokusere på tamdyr i Vesten de siste 200-300 år. Hvordan vi kategoriserer tamdyrene, om de er kjæledyr eller nyttedyr, fører igjen til at dyrene gis ulik status og behandling.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper om hvordan tamdyr er blitt behandlet, hvilke egenskaper de er blitt tillagt, dyrenes betydning for mennesket, samt hvordan synet på disse dyrene har endret seg over tid. Studenten skal også tilegne seg en forståelse av aktuelle teoretiske tilnærminger til studier av dyr.

Kurset gir kompetanse og historisk innsikt i en problematikk som er aktuell i dagens samfunnsdebatt. Det har relevans for dem som skal arbeide i museer, arkiv, skoleverket og i media. Videre har kurset aktualitet for dem som vil arbeide innen dyrevern.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse, og emner på 1000-nivå.

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk