Dette emnet er nedlagt

FASS4512 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara A

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en forberedelse til selve feltarbeidet, som skal foregå i et frankofont land i Afrika sør for Sahara og vare i ca. to måneder. Studenten skal lage en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven på ca. 5 sider à 2.300 tegn (med mellomrom, inklusive foreløpig bibliografi), og utarbeide redskap for feltarbeidet. Feltarbeidet skal gi empiriske data som danner utgangspunkt for en masteroppgave i språk (fransk og/eller afrikanske språk) eller et kultur-/samfunnsfag.

Hva lærer du?

Studenten skal lære å planlegge et feltarbeid, dvs. formulere en problemstilling (se Retningslinjer for prosjektbeskrivelse) og velge adekvate metodiske redskap, f.eks. spørreskjema og guide for intervju og observasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieretningen HFM2-AAS002 på program for Asia- og Midtøsten-studier (master - to år).

Undervisning

De første ukene av semesteret vil det bli gitt forelesninger over metode. Deretter vil det bli 6 ukers opphold for å formulere en problemstilling ved hjelp av lesning, samtaler med aktuelle ressurspersoner o.l. Studenten får veiledning i dette arbeidet. Så blir det holdt et seminar der studentene legger frem og får tilbakemelding på sine prosjektbeskrivelser, spørreskjema, etc. Antall seminartimer avhenger av antall studenter. Arbeidene bearbeides i henhold til kommentarene og leveres til faglærer.

Eksamen

De forberedende arbeidene (prosjektbeskrivelse og utarbeidelse av metodiske redskap) skrives på fransk og gis karakteren bestått/ikke bestått av faglærer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høst 2005

Eksamen

Siste gang høst 2005

Undervisningsspråk

fransk